Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

2017/9/13-14 | Socijalni dijalog i sektor finansija | Zagreb, Hrvatska


Druga radionica u okviru Projekta čija je tema osnaživanje socijalnog dijaloga u finansijskom sektoru (Strengthening Social Dialogue in Finance Sector) održana je u Zagrebu, u Hrvatskoj, u periodu 13-14. septembar 2017 godine. Organizatori radionica u okviru navedenog projekta su Međunarodna organizacija rada — MOR (International Labour Organization — ILO) i jedna od najvećih svetskih sindikalnih organizacija UNI Global Union, regionalni i sektorski odeljak — UNI finansije Evropa (UNI Finance Europa), čija je članica Sindikat finansijskih organizacija Srbije.

Predstavnik SFOS-a Katarina Stanković

 

Predstavnik SFOS-a iz Sindikata Banca Intesa AD Beograd Katarina Stanković je sa svojim kolegama iz Evrope aktivno i ravnopravno učestvovala u radu na ovoj radionici i dala je puni doprinos u obradi tema iz Projekta i ostvarenju zajedničkih ciljeva radnika iz sveta finansija Evrope osnaživanje socijalnog dijaloga u finansijskom sektoru i učešće radnika u dijalogu u kompanijama kao temelj budućnosti.

Navedena radionica je deo projekta koji se finansira iz fonda Evropske unije i ima za cilj razmenu znanja, iskustva, najbolje prakse i treba da doprinese jačanju sektorskog socijalnog dijaloga, naročito u zemljama gde ga treba dodatno konsolidovati. Njena osnovna svrha je promocija izgradnje i unapređenja socijalnog dijaloga za članove UNI Europa Finance.

Predavači na ovoj radionici su bili predstavnici MOR-a, UNI Global Union — UNI Finance Europa, Generalni direktorat Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (The European Commissions Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion), Međunarodni centar MOR-a za obuku (International Training Centre of the ILO - ITC/ILO), Nezavisni hrvatski sindikat (NHS) i predstavnici UniCredit Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Učesnici radionice su bili predstavnici iz Austrije (Austrijska federacija sindikata/ Österreichischer Gewerkschaftsbund GPA-djp), Hrvatske (Nezavisni sindikat Hrvatske, Sindikat radnika Privredne banke d.d. Zagreb), Mađarske (Nacionalna konfederacija mađarskih sindikata/ Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége MSzOSz), Italije (Italijanska federacija sindikata radnika u osiguranju i finansijama/ Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazione e Credito FISAC; Autonomna bankarska federacija Italije/ Federazione Autonoma Bancari Italiani FABI; Italijanski sindikat radnika i građana/Unione Italiana del Lavoro il Sindacato dei Cittadini – UIL.it; Unija sindikata/ Unita sindicale UNISIN), Poljske (Sindikat UBIS; Centar za sindikalne organizacije/ Centrum Organizowania Związków Zawodowych C.O.Z.Z.), Rumunije (Nacionalna konfederacija sindikata/ Sindicatul Independent BCR SIBCR; Sindicatul U.P.A. Romania), Slovačke (Konfederacija sindikata Republike Slovačke/ Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky KOZSR; Sindikat Československá obchodní banka CSOB; Sindikat zaposlenih u bankama i osiguranju/ Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva — OZPPaP), Slovenija (Sindikat bančništva Slovenije, Sindikat Intesa Sanpaolo banke) i Srbije (Sindikat finansijskih organizacija Srbije — SFOS).

Debata

Deo radionice je bio posvećen prednostima i izazovima u finansijskom sektoru (sa stanovišta EU, poslodavaca i radnika, globalnog i nacionalnog), a deo kako postići da lokalne uprave multinacionalnih banaka i osiguravajućih društava u srednjoj i istočnoj Evropi poštuju standarde socijalnog dijaloga koje multinacionalne kompanije primenjuju u matičnim zemljama.

Zaključeno je da su glavne prepreke razvoju socijalnog dijaloga različiti zakoni, neuključivanje mladih, loša slika banaka u javnosti, politički uticaji i činjenica da neke zemlje često menjaju pravila.

Razvoju socijalnog dijaloga može doprineti bolja primena i širenje sporazuma evropskih socijalnih partnera u finansijskom sektoru u zemljama članicama EU (na nacionalnom nivou i na nivou poslodavca), kao i blagovremena razmena informacija, održavanje stalnih kontakata između učesnika, širenje dobre prakse i kontinuirana podrška od strane UNI Europa Finance i sličnih institucija.

Na kraju su radne grupe predstavile akcijske planove za sprovođenje sporazuma postignutih u okviru evropskog sektorskog socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou i na nivou poslodavca.

 

 

uni kss sfos logo

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute