Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Demografske promene i digitalizacija - Bukurešt, Rumunija

 

Evropa se suočava sa velikim demografskim promenama koja će dovesti do smanjenja radno sposobnog stanovništva, većeg broja starijih radnika i više ljudi u penziji. Ovo ima veliki uticaj na blagostanje naših država i predstavlja nove izazove za sve sektore privrede. Ali demografsko starenje takođe otvara nove mogućnosti, na primer, zbog porasta potražnje za novim i dostupnim uslugama i proizvodima. Da bi se osigurala održivost evropskog socijalnog modela prema posledicama demografske tranzicije, biće neophodna modernizacija sistema socijalne zaštite. Razvoj fleksibilnih načina da se organizuju radni aranžmani i da se obezbedi zdravo radno okruženje takođe se mora ubrzati. Na kraju, biće neophodno da se investira u doživotnom ažuriranje veština, kao odgovor na globalizaciju i tehnološke promene.

Ove tačke su među prioritetima Evropske komisije za 2016. godinu, u nameri da ojača društveni dijalog na svim nivoima. Socijalni partneri su bolje pozicionirani od predstavnika javne vlasti u promociji inovacija na radnom mestu i identifikovanju potreba. Zato je neophodno da socijalni partneri mogu doprineti kreiranju politike i zakonodavstva i eho dobre prakse iz radnog okruženja.

UNI Europa, zajedno sa socijalnim partnerima „Osiguranje Evropa“ (Insurance Europe), „BIPAR“ (Evropska federacija posrednika u osiguranju) i „AMICE“ (Asocijacija osiguravača zajedničkog i korporativnog osiguranja) je bio domaćin konferencije u Bukureštu pod nazivom „Demografski izazovi: ponovljeno razmatranje inovativnih mera u evropskom sektoru osiguranja“. Novi zbornik uspešnih inicijativa, koje promovišu dobrobit radnika i inovativna rešenja za izazove sa kojima se suočava sektor ubrzano menja i osiguranje predstavljen je u Bukureštu 12. maja 2016. godine. Bio je to je nastavak – sa posebnim naglaskom na centralnu i istočnu Evropu - evropskog projekta „Rešavanje demografski problem u sektoru osiguranja: Zbirka i širenje dobre prakse“, koji je uspešno završen uz finansijsku podršku Evropske unije sredinom 2012. godine.

izazoviSocijalni partneri su konsultovali svoje nacionalne partnere da prikupi nove primere dobre prakse. Identifikovane su tri teme u zajedničkoj deklaraciji, koju su potpisali socijalni partneri 2010. godine, i to: ravnoteža posla i života, kvalifikacije i doživotno učenje, kao i zdravlje i bezbednost na radu, i dalje u fokusu nove analize, koja je proširena na još jednu temu – praksa obavljanja posla u kući, koji je moguće obavljati korišćenjem interneta, elektronske pošte i telefonom („telework“). Evropski socijalni partneri u sektoru osiguranja potpisali su februara 2015. godine zajedničku deklaraciju o obavljanju posla od kuće, koja se zasniva na okvirnom sporazumu evropskih socijalnih partnera iz 2002. godine i, pored toga, uzima u obzir radne uslove u današnjem sektoru osiguranja.

U Evropi današnje stanovništvo stari i opada u broju. To će značiti izazov bez presedana za demografsku budućnost Evropske unije. Starenjem populacije, uočava se sve veći broj penzionisanih građana i premalo radnika koji će na adekvatan način finansirati programe državne zaštite i pomoći, jer niska stopa nataliteta očigledno smanjuje broj mladih radnika koji ulaze na tržište rada. Ove demografske promene utiču na evropski sektor osiguranja, kako u svojstvu snabdevača proizvoda (životnog, penzijskog, zdravstvenog i dugoročnog osiguranja, na primer), tako i kao poslodavaca.

Ali taj sektor takođe predstavlja mnoge inovativne mere, kao što je publikacija pripremljena za konferenciju u Bukureštu pokazala. Slično kao i prethodnom zborniku (od 2012. godine), i ovaj sadrži najbolja iskustva iz prakse iz cele Evrope za tri glavne teme, a to su, kao što je već napomenuto: ravnoteža posla i života, kvalifikacije i doživotno učenje, kao i bezbednost i zdravlje na radu. Nova kolekcija posebno obuhvata obavljanje posla od kuće, koje je postalo sve važnije za zaposlene u osiguranju u poslednjih nekoliko godina i kako produžiti radni vek (sa fokusom na razvoj modela u karijeri koji su fer prema svim generacijama radnika).

Socijalni partneri u sektoru osiguranja se nadaju se da će ova publikacija inspirisati dalje inicijative u kompanijama ili nacionalnom nivou za zajedničku borbu protiv demografskih izazova. Sindikat finansijskih organizacija Srbije je bio aktivan učesnik u ovom projektu i kreiranju publikacije.

Evropski socijalni partneri su zato iskoristili ovaj novi projekat za mobilizaciju svojih članica (ali i onih koje to nisu) u zemljama centralne i istočne Evrope da aktivnije učestvuju u evropskom socijalnom dijalogu, kao i da nađu put koji bi olakšao dijalog između predstavnika radnika i poslodavaca predstavnika u tim zemljama. Održavanja seminara u Slovačkoj i Rumuniji svakako je pomoglo da se dopre do socijalnih partnera u tim zemljama Evrope. Zaključak je da de došlo do izvesnog uspeha i taj trud će biti nastavljen.

Drugi dan kongresa, 13. maj, bio je posvećen temi izazova digitalizacije u sektoru usluga, sa posebnim osvrtom na poslove u sektoru finansija, i to u bankarstvu i u osiguranju. Uloga sindikata je da predstavi ljudsko lice digitalizacije i budućeg sveta rada u globalnoj ekonomiji. Da bi mogli da ostvare ovu ulogu, neophodno je postojanje jakih sindikata u svim regionima i sektorima. Zato globalna i regionalna saradnja među sindikatima i savezima sindikata treba da se fokusira na doprinos rastu i snazi sindikata.

 

                                   Socijalni partneri - nosioci projekta

uni europa insuranceeurope bipar amice

Kao evropska sindikalne federacija za 7 miliona radnika u sektoru usluga, UNI Europa govori u ime sektora koji čine okosnicu ekonomskog i društvenog života u Evropi. Sa sedištem u centru Brisela, UNI Evropa predstavlja 272 nacionalnih sindikata u 50 zemalja, uključujući: bankarstvo, osiguranje i centralne banke, komercijalu, kockarnice, grafičke i usluge pakovanja, frizere i salone lepote, informacione i usluge komunikacionih tehnologija, medije, zabavu i umetnost, poštanske usluge i logistiku, privatnu negu i socijalno osiguranje, industrijsko čišćenje i privatno obezbeđenje, profesionalni sport i slobodno vreme, profesionalce/menadžere i agencije za privremeno zapošljavanje radnika. UNI Evropa predstavlja najveći region u UNI Global Union.

Insurance Europe je evropska federacija osiguranja i reosiguranja. Preko svojih organa u 34 članica - nacionalnih udruženja osiguravača - Osiguranje Evropa predstavlja sve vrste osiguranja i reosiguranja, npr. pan-evropskih kompanija, samostalnih osiguravača, zajedničkog osiguranja i udruženja osiguravača. Osiguranje Evropa, čije je sedište u Briselu, Belgija, predstavlja preduzeća koja čine oko 95% ukupnih evropskih prihoda od premija osiguranja. Osiguranje daje veliki doprinos ekonomskom rastu i razvoju Evrope. Evropski osiguravači ostvaruju prihod od premija u iznosu od skoro 1,170 milijarde eura, zapošljavaju preko milion ljudi i investiraju skoro 9,900 milijardi eura u privredi.

BIPAR je Evropska federacija posrednika u osiguranju, koja grupiše 53 nacionalna udruženja u 30 zemalja. Preko svojih nacionalnih članica, BIPAR zastupa interese agenata i brokera osiguranja i finansijskih posrednika u Evropi. Izuzimajući neke velike multinacionalne kompanije, sektor posredovanja u osiguranju se sastoji od stotina hiljada malih i srednjih preduzeća i operatera mikro-tipa. To čini 0,7% evropskog BDP-a, a preko milion ljudi je aktivno u ovom sektoru.

AMICE je glas sektora zajedničkog i korporativnog osiguranja u Evropi. To udruženje, sa sedištem u Briselu, zalaže se za odgovarajući i fer tretman svih osiguravača u zajedničkom i korporativnom osiguranju na jedinstvenom evropskom tržištu. Takođe, podstiče stvaranje i razvoj inovativnih rešenja za dobrobit evropskih građana i društva. U Evropi, blizu 2.800 osiguravača ujedinjenih u sektoru zajedničkog i kooperativnog osiguranja predstavlja više od polovine svih društava za osiguranje, sa tržišnim udelom od gotovo 30%. Oni obezbeđuju pokriće za više od 200 miliona korisnika i zapošljavaju više od 400.000 radnika u okviru Evropske unije.

 

 

uni kss sfos logo

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute