Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Skupština

Po Statutu Sindikata finansijskih organizacija Srbije:


Skupština je najviši organ SFOS-a koju sačinjavaju izabrani članovi organizacija sindikata iz člana 2 i 7 ovog statuta, po principu:

 • - do 100 (sto) članova organizacije sindikata daju po 1 (jednog) člana Skupštine;
 • - do 300 (trista) članova organizacije sindikata daju po 2 (dva) člana Skupštine;
 • - do 500 (petsto) članova organizacije sindikata daju po 3 (tri) člana Skupštine;
 • - a na svakih sledećih započetih 500 (petsto) članova daju još po 1 (jednog) člana Skupštine.

Mandat članova Skupštine traje 5 (pet) godina.

U slučaju zamene izabranog člana Skupštine, organizacija sindikata je dužna da izabere novog člana Skupštine, o čemu obaveštava Republički odbor.

Skupština verifikuje mandat zamenjenog člana Skupštine.

Mandat  novog člana Skupštine  traje do  kraja  mandata člana koga je zamenio. 

Odluku o sazivanju redovne Skupštine donosi Republički odbor.

Skupštinu saziva Republički odbor najmanje jedanput godišnje, a prema potrebi i više puta.

Odluku o sazivanju vanredne Skupštine, Republički odbor može doneti u roku od 30 (trideset) dana ako to zahtevaju okolnosti, uz procenu o njenom legalnom i legitimnom održavanju.

Republički odbor je dužan da sazove Skupštinu na zahtev:

 • - jedne trećine organizacija sindikata;
 • - jedne trećine članova SFOS-a;
 • - predsednika;
 • - više od polovine članova Republičkog odbora.

Ako Republički odbor ne zakaže datum održavanja Skupštine, Skupštinu u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja  zahteva , saziva predlagač iz  stava 1 ovog člana.

Skupština na sednici bira:

 1. Radno predsedništvo od tri člana, koje se  sastoji od predsedavajućeg i dva člana,
 2. zapisničara i
 3. dva overača zapisnika

na predlog Republičkog odbora odnosno članova Skupštine.

Skupština punovažno odlučuje ako je na sednici Skupštine prisutno više od polovine članova Skupštine.

Na sednicama Skupštine članovi odlučuje većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Za usvajanje Statuta i izmena i dopuna Statuta SFOS-a za odlučivanje potrebna je dvotrećinska većina prisutnih članova Skupštine.

Odlučivanje na Skupštini je javno, ukoliko Skupština  ne odluči da se glasa tajno.

Skupština:

 • - donosi Statut i  izmene i dopune Statuta;
 • - utvrđuje pravce sindikalne politike i strategije;
 • - bira i razrešava članove Republičkog odbora;
 • - bira i razrešava predsednika;
 • - bira i razrešava članove Statutarnog odbora i Nadzornog odbora;
 • - verifikuje mandate izabranim članovima organa SFOS-a;
 • - usvaja izveštaje o radu Republičkog odbora, predsednika, Statutarnog odbora i Nadzornog odbora;
 • - u slučaju da ne usvoji izveštaj o radu predsednika pokreće postupak za njegov opoziv;
 • - u slučaju da ne usvoji izveštaje o radu Republičkog odbora, Statutarnog odbora i Nadzornog odbora raspisuje izbore za organe čije izveštaje o radu nije usvojila;
 • - donosi odluku o radnopravnom statusu predsednika;
 • - donosi program rada SFOS-a;
 • - usvaja finansijski plan;
 • - donosi odluku o visini članarine;
 • - utvrđuje osnove finansijske i komercijalne politike;
 • - donosi Pravilnik o naknadama na predlog Republičkog odbora; 
 • - odlučuje o stupanju u generalni štrajk, imenuje štrajkački odbor i razmatra izveštaj šrajkačog odbora;
 • - rešava žalbe i molbe upućene Skupštini i donosi konačnu odluku o svim spornim pitanjima u SFOS-u;
 • - donosi odluku o prenosu svojih ovlašćenja na pedsednika i Republički odbo o odlučivanju o određenim pitanjima iz nadležnosti Skupštine između dve sednice Skupštine;
 • - odlučuje o udruživanju sa drugim Sindikatima;
 • - donosi akt o unutrašnjoj organizaciji rada u SFOS-u;
 • - donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • - odlučuje i o drugim pitanjima od značaja za SFOS.

 

27. sednica Skupštine SFOS-a >>> Beograd, 14. 6. 2017. godine

DOSTOJANSTVENO DO KRAJA MANDATA

Redovna 27. sednica Skupštine Sindikata finansijskih organizacija Srbije održana je 14. juna 2017. godine, u Beogradu, u sedištu JUBMES banke a.d., čija je organizacija sindikata članica SFOS-a. 

Članovi Skupštine su jednoglasno uvojili podnete izveštaje i predložena akta.

Skupština je usvojila i dopunu Programa aktivnosti i delovanja SFOS-a.

Trenutna situacija je da je većina banaka i osiguravača kod nas u vlasništvu stranaca, koji ne pokazuju interesovanje za socijalni dijalog u našoj zemlji, dok strani kapital uživa zaštitu Vlade Republike Srbije. Velika nezaposlenost utiče i na zaposlene kroz smanjenje zarada i prava koja imaju na radu.

SFOS mora da nastavi da se bori za šansu da radnici rade i zarade, da pristojno žive, da država i poslodavci poštuju ljudska, radna i sindikalna prava, da svi poštuju zakone, standarde i istinske vrednosti, da dostojanstveno živimo od sopstvenog rada.

Upravo zbog toga, neophodno je, pored ranije usvojenih aktivnosti, učiniti i sledeće:

(1) Obaviti analizu i sagledavanje mesta i uloge sindikata u zakonodavstvu Evropske unije i u vezi sa pregovorima za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji.

(2) Konkretizovati zadatke i aktivnosti SFOS-a za povećanje broja:

 • - organizacija sindikata  — članica SFOS-a;
 • - članova sindikata u organizacija sindikata — članicama SFOS-a;
 • - kao i za preduzimanje konkretnih mera za ostvarivanje sindikalnog organizovanja zaposlenih u bankama i kod osiguravača kod kojih nema organizovanog sindikalnog delovanja.

(3) U vezi sa pitanjima koja su razmatrana na seminarima, radionicama i drugim sastancima organizovanim od strane UNI Finance Europa, Međunarodne organizacije rada i prijateljskih sindikata iz Evrope:

- uraditi analizu položaja i organizovanja mladih u sektoru finansija i dati program rada za njihovo učlanjenje u sindikat;

- analizirati pojavu prekarnog zapošljavanja i rada, kao novog vida radnog odnosa koji je sve prisutniji u sektoru finansija, jer prekarnost, ili nesiguran rad, postaje svakodnevnica u Srbiji, tako da je sve teže zaštiti zaposlene, jer kapitalu i državama ne odgovaraju jaki sindikati, pa je na delu trend gušenja sindikata.

SFOS poziva sve organizacije sindikata — članice SFOS-a da solidarno, zajedničkim snagama formulišemo odgovore na izazove koji su pred nama i da ujedinjeni nastavimo borbu za osnovna ljudska prava pravo na rad i prava iz rada i radnog odnosa.

SFOS izražava zabrinutost zbog rapidnih i često nepredvidivih transformacija, koje čine budućnost radnika i sindikata u sektoru finansija neizvesnom; potvrđuje ključnu ulogu socijalnog dijaloga kao efektivnog mehanizma u ostvarenju dostojanstvenog rada i ciljeva socijalne pravde; poziva na širenje i jačanje socijalnog dijaloga radi prevazilaženja najvećih izazova koji prete radu u sektoru finansija u cilju razumne preraspodele rizika na tržištu rada, pravovremeno planiranje profesionalnog razvoja i obuke zaposlenih, očuvanje poslova kroz poboljšanje kvaliteta poslova i upravljanje radom, osiguravajući principe dostojanstvenog rada, sigurnosti i zdrave kulture rada; ostaje na principima sindikalne solidarnosti i razvoja sindikalne saradnje u cilju jačanja sindikalnog pokreta.26. sednica Skupštine SFOS-a >>> Beograd, 8. 6. 2016. godine

U SUSRET NOVIM IZAZOVIMA

Redovna 26. sednica Skupštine Sindikata finansijskih organizacija Srbije održana je 8. juna 2016. godine, u Beogradu, u sedištu Sava osiguranja a.d.o., čija je organizacija sindikata članica SFOS-a. 

Članovi Skupštine su jednoglasno uvojili podnete izveštaje i predložena akta. Skupština je donela i odluku o mandatu svih organa Sindikata finansijskih organizacija Srbije.


25. sednica Skupštine SFOS-a >>> Beograd, 27. 5. 2015. godine

UPORNOST

Redovna 25. sednica Skupštine Sindikata finansijskih organizacija Srbije održana je u sredu 27. maja 2015. godine, u Beogradu, u sedištu Konfederaciji slobodnih sindikata.

Članovi Skupštine su jednoglasno uvojili podnete izveštaje i predložena akta, pozvala članove svih organa SFOS-a da maksimalno odgovorno deluju u poslednjoj godini mandata i da svako u svojoj sredini obezbedi kvalitetne kandidate za sledeću sednicu Skupštine koja će biti izborna.

Na sednici Skupštine SFOS-a gost je bio predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović, koji je na početku svog izlaganja govorio o reformama koje su u toku u KSS-u, prvenstveno kroz izmene i dopune Statuta Konfederacije slobodnih sindikata, i to u delu koji se odnosi na organizaciju, sastav, funkcionisanje i donošenje odluka u organima te sindikalne centrale.

Povodom obraćanja SFOS-a u vezi problema koji se odnosi na zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u bankama i osiguranju, odnosno nemogućnost da SFOS kao reprezentativni sindikat inicira kolektivno pregovaranje i zaključivanje ugovora, jer nema formalnog reprezentativnog predstavnika poslodavaca u bankama/osiguranju, Cvetanović je rekao da je KSS, po prijemu predloga SFOS-a, uputio dopis Ministarstvu finansija i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u kome se traži da se zaposlenima u delatnosti finansija omogući nivo zaštite radnih prava u skladu sa nivoom zaštite drugih zaposlenih. U dopisu KSS podvlači uverenje da Ministarstvo finansija poseduje mehanizme kojima može izvršiti uticaj na vlasnike privatnih banaka u Srbiji da prihvate inicijativu. Na kraju dopisa, zatraženo je održavanje sastanka na kome bi predstavnici sindikata izneli predstavnicima nadležnih ministarstava argumente za ovu inicijativu.

U procesu pripreme za usvajanje novih izmena i dopuna, ili potpuno novog zakona o radu, predsednik KSS-a podvlači da su sindikati solidarni u zahtevu da u taj zakon bude jasno uneta obaveza da se u svakoj grani/delatnosti označi i da se zna ko ima status predstavnika poslodavca. Po trenutno važećem zakonu to može biti Unija poslodavaca, u kojoj banke i osiguravači nisu zastupljeni, dok Udruženje banaka Srbije i Udruženje osiguravača Srbije to nisu, iako bi morali da budu.

Cvetanović je informisao i o tome da radne grupe koje je formirala Vlada Republike Srbije, u kojima su i predstavnici KSS-a, radi na grupi zakona u oblasti rada i radnih odnosa, a da je posebna tema uvođenje saveta rada zaposlenih, i to kod poslodavaca, u gradovima, odnosno na nivou Srbije. Zanimljivo je da je Vlada pozvala predstavnike KSS-a u te komisije, a da i dalje postoji jasna opstrukcija učešća predstavnika KSS-a u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije, odnosno onemogućeno im je da učestvuju u socijalnom dijalogu u našoj zemlji, u kome trenutno učestvuju predstavnici pojedinih sindikata i poslodavaca koji nemaju reprezentativnost.

KSS u svim svojim istupima u javnosti i pred državnim organima stalno ukazuje na veliki pritisak na sindikate i u javnom i u privatnom sektoru, čiji se negativni efekti ogledaju u stalnom pokušaju daljeg smanjenja prava zaposlenih i sindikata. Da bi sindikati mogli uspešno da reaguju na takav trend, da bi mogli snažnije da deluju u zaštiti prava zaposlenih, svojih članova, u KSS-u smatraju da je jedan od bitnih uslova da se to ostvari profesionalizacija predstavnika sindikata, čime mogu da slobodno deluju, a da ne budu materijalno zavisni od poslodavaca. Zaključujući svoje izlaganje, Ivica Cvetanović je napomenuo da je naveo samo neka od najznačajnijih aktuelnih tema u Konfederaciji slobodnih sindikata, i to teme koje su od posebnog interesa i za Sindikat finansijskih organizacija Srbije.

Predsedavajući 25. sednice Skupštine SFOS-a se zahvalio predsedniku KSS-a na detaljnom izlaganju, ali i na tome što je KSS, ustupanjem svog prostora, domaćin ove sednice Skupštine SFOS-a. I time je potvrđena čvrsta veza KSS-a i SFOS-a. Posebno je napomenuo da se na sednicama Republičkog odbora SFOS-a daju iscrpne informacije i da se raspravlja o radu i aktivnostima KSS-a, odnosno da se SFOS, po potrebi, direktno uključuje u aktivnosti KSS-a.24. sednica Skupštine SFOS-a >>> Beograd, 28. 5. 2014. godine
ANALIZA TRENUTNOG STANJA I PLAN ZA BUDUĆNOST
 

Redovna 24. sednica Skupštine Sindikata finansijskih organizacija Srbije održana je u sredu 28. 5. 2014. godine, na kojoj je od ukupno 30, prisustvovalo 27 članova Skupštine, i koji su jednoglasno usvojili predložene dokumente:

- Izveštaj Nadzornog odbora SFOS-a o rezultatima kontrole i praćenja finansijsko-materijalnog poslovanja SFOS-a u 2013. godini;

- Izveštaj o radu organa SFOS–a za period jun 2013. – april 2014. godine;

- Izveštaj o prihodima i rashodima SFOS–a za period 1. 1.-31. 12. 2013. godine;

- Izveštaj Nadzornog odbora SFOS-a o rezultatima kontrole materijalno-finansijskog poslovanja SFOS-a u 2013 godini;

- Plan prihoda i rashoda SFOS–a za 2014. godinu;

- Program aktivnosti i delovanja SFOS–a za 2014-2015. godinu;

- Plan aktivnosti SFOS-a između dve sednice Skupštine SFOS-a.

Članovi Skupštine su podržali konstataciju iz Izveštaja Nadzornog odbora SFOS-a da je u prethodnoj, izuzetno teškoj godini u radu SFOS-a, sa problemima vezanim za osipanje članstva kroz gašenje više banaka, nedostatak finansijskih sredstava, naplata sudskih taksi nastalih u sporovima oko imovine banaka u stečaju članica i prinudne naplate od strane Narodne banke Srbije, stalno aktivno angažovanje organa SFOS-a za svaku pohvalu. Sredstva za 2013. godinu trošena su u skladu sa mogućnostima, a predviđen Plan prihoda i rashoda za 2014. godinu prilagođen je realnom stanju.

Plan konkretnih aktivnosti Sindikata finansijskih organizacija Srbije za period između dve sednice Skupštine SFOS-a zavisiće pre svega od ekonomskog i političkog ambijenta, kao i socijalnih uslova u Republici Srbiji, ali i u okruženju, kao i u zemljama u kojima je sedište bankarskih grupa kojoj pripada većina sindikalnih organizacija — članica SFOS-a. Skupština SFOS-a je usvojila taj plan kao konkretne smernice u radu organa SFOS-a, kako samostalno, tako i u zajedničkom delovanju sa višim nivoima sindikalnog organizovanja – sa Konfederacijom slobodnih sindikata i drugim srodnim sindikatima u zemlji, odnosno sa UNI Global Union i drugim srodnim sindikatima u okruženju i Evropi. Usvojeni plan je podložan izmenama i dopunama, u skladu sa trenutnom situacijom u sektoru finansija, procesa zakonodavne aktivnosti u sferi rada, statusa članica, a konkretne izmene i dopune usvaja Republički odbor, u skladu sa Odlukom o prenosu dela ovlašćenja sa Skupštine na Republički odbor između dve sednice Skupštine SFOS-a.

SFOS će svojim brojnim aktivnostima činiti sve da zaštiti socijalni i materijalni položaj zaposlenih u oblasti finansija. Nove okolnosti zahtevaju šire i kreativno angažovanje SFOS-a, od koga se očekuje da pomogne i učestvuje u izradi novih kolektivnih ugovora, kojima bi se omogućilo poboljšanje socijalnog i materijalnog položaja zaposlenih. Imajući u vidu činjenicu koja se odnosi na gubitak članova, pristupanje većeg broja zaposlenih u članstvo u sindikalnim organizacijama — članicama SFOS-a biće i dalje jedan od prioritetnih ciljeva. Ostvarenje ovog složenog zadatka zavisiće od realizacije celokupnog programa i plana aktivnosti i delovanja u narednom periodu. Članovi Skupštine SFOS-a su iskazali uverenje da rezultati dosadašnjeg rada Sindikata finansijskih organizacija Srbije i mogućnosti kojima raspolaže ipak omogućavaju svim zaposlenima u oblasti finansija da prepoznaju interes koji donosi članstvo u sindikatu. Imamo bazu koju treba popunjavati mlađim članovima i koja je dosta dobra, kao i onih koji su se prihvatili odgovornog zadatka da u ova nesigurna vremena vode budu angažovani u radu matičnih sindikata.

Usvajajući Program aktivnosti i delovanja, Skupština SFOS-a je obavezala sve organe SFOS-a da, uvažavajući potrebe članstva i rukovodeći se tim programom, ali i sagledavajući društvenu realnost, koja će neminovno pred SFOS stavljati i nove zadatke, sve svoje snage, znanje i iskustvo usmere na njihovo ostvarivanje.

Članovi Skupštine su pored Odluku o prenosu ovlašćenja iz nadležnosti Skupštine na Republički odbor SFOS–a između dve sednice Skupštine SFOS–a, doneli i Odluku o razrešenju članova organa SFOS-a zbog prestanka rada sindikata u bankama kojima je Narodna banka Srbije oduzela dozvole za rad i u kojima je pokrenut stečaj, a iz kojih su ranije bili članovi Republičkog odbora, Nadzornog odbora i Statutarnog odbora.

Na sednici Skupštine SFOS-a gost je bio predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović, koji je imao zapaženo izlaganje o problemima sa kojima se i dalje suočava ova reprezentativna sindikalna centrala u svojoj opravdanoj borbi da predstavnici vlasti priznaju već dokazan status reprezentativnosti, uključivanje u socijalni dijalog na nivou republike Srbije i ulazak u Socijalno-ekonomski savet. S tim u vezi, posebno je analizira buduće izmene i dopune Zakona o radu. Na kraju je informisao o konkretnim aktivnostima KSS-a u vezi rešavanja pitanja raspodele imovine bivšeg državnog sindikata.23. sednica Skupštine SFOS-a >>> Beograd, 31. 5. 2013. godine
IZMENE I DOPUNE STATUTA

Redovna 23. sednica Skupštine Sindikata finansijskih organizacija Srbije održana je u petak 31. 5. 2013. godine, na kojoj je od ukupno 35 članova, prisustvovalo 27 članova Skupštine, i koji su jednoglasno usvojili predložene dokumente:

 1. Izveštaj Nadzornog odbora SFOS-a o rezultatima kontrole i praćenja finansijsko-materijalnog poslovanja SFOS-a u 2012. godini;
 2. Izveštaj o radu organa SFOS–a za period maj 2012. – mart 2013. godine;
 3. Izveštaj o prihodima i rashodima SFOS–a za period 1. 1.-31. 12. 2012. godine;
 4. Plan prihoda i rashoda SFOS–a za 2013. godinu;
 5. Program rada i aktivnosti SFOS–a za 2013. godinu.

Članovi Skupštine SFOS-a su usvojili i izmene i dopune Statuta SFOS-a, koje se odnose: (1) na produžetak mandata organa SFOS-a sa četiri na pet godina i (2)  na način raspolaganja sredstvima sindikalnih organizacija – članica SFOS-a u kojima je pokrenut stečajni postupak - prenošenje u poseban fond SFOS-a, sa koga bi bivši zaposleni - članovi sindikata iz te članice na osnovu odluka Republičkog odbora SFOS-a raspolagali tim sredstvima dok ne budu potrošena u celini.

Na osnovu tih izmena i dopuna, doneta je Odluka da se produži trenutni mandat svim organima SFOS-a sa četiri na pet godina, kao i obaveza organizacija sindikata - članica da u roku od šest meseci svoje pravilnike usaglase sa izmenama i dopunama koje su izvršene u Statutu Sindikata finansijskih organizacija Srbije.

SFOS će na svojoj Internet strani objaviti izmenjen i dopunjen Statut, nakon usvajanja prečišćenog teksta na sednici Republičkog odbora SFOS-a.

Članovi Skupštine su doneli i Odluku o prenosu ovlašćenja iz nadležnosti Skupštine na Republički odbor SFOS–a između dve sednice Skupštine SFOS–a.

Na sednici Skupštine SFOS-a gost je bio Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata, koji je upoznao članove Skupštine i prisutne članove Statutarnog odbora, Nadzornog odbora, Republičkog odbora i predsednika SFOS-a o aktivnostima KSS-a, o problemima sa kojima se suočavaju sindikati u svom radu, mogućim načinima i metodama jednostavnijeg i efikasnijeg rešavanja tih problema, aktivnostima u Skupštini Republike Srbije o budućim izmenama i dopunama Zakona o radu. Poseban osvrt je bio u okviru diskusije koja se odnosila na pitanje raspodele imovine bivšeg državnog sindikata, na međunarodnu saradnju, na moguće promene u sferi radno-pravne zaštite nakon eventualnog dobijanja datuma za početak pregovora između Evropske unije i Republike Srbije za prijem Srbije u EU.22. sednica Skupštine SFOS-a >>> Beograd, 9. 5. 2012. godine
PRIORITET - POVEĆANJE BROJA ČLANOVA
 
Članovi Skupštine SFOS–a su na dvadeset i drugoj redovnoj, godišnjoj sednici, održanoj 9. maja 2012. godine, ponovo dali podršku i poverenje rukovodstvu Sindikata finansijskih organizacija Srbije, usvajajući jednoglasno predložene materijale: Izveštaj Nadzornog odbora za 2011. godinu, koji prati finansijsko – materijalno poslovanje SFOS–a, zatim Izveštaj o radu organa Sindikata finansijskih organizacija Srbije za period maj 2011. – mart 2012. godine i Izveštaj o prihodima i rashodima za prošlu kalendarsku godinu, kao i Plan prihoda i rashoda za 2012. godinu, Program rada i aktivnosti za tekuću godinu i već uobičajenu operativnu odluku o prenosu ovlašćenja iz nadležnosti Skupštine na Republički odbor, između dva zasedanja Skupštine.
 
Obraćajući se prisutnima Milan Alempijević, predsednik SFOS–a je naglasio da je prošla godina bila veoma teška za Sindikat, jer je došlo do osipanja članova zbog viška kod poslodavca (tzv. „tehnološki višak“) i dobrovoljnog odlaska sa posla, posebno u Marfin banci, što se automatski odražava na prihode i otežava normalno funkcionisanje. Stoga je ponovo naglašeno da je prioritet i dalje povećanje broja članova u samim članicama, ali i uključivanje novih članica.
 
Istaknut je i problem nedostatka posebnog kolektivnog ugovora za sektor finansija, jer ne postoji poslodavac, a predsednik SFOS–a iznosi predlog da se problem reši tako što bi SFOS imenovao pregovarački tim Sindikata, Udruženje banaka Srbije tim poslodavca, a verifikacija takvog posebnog kolektivnog ugovora bi trebalo da bude dobijena od ministra Ministarstva za rad.

Na sednici Skupštine SFOS–a bio je prisutan i učestvovao je u radu generalni sekretar Konfederacije slobodnih sindikata Dragan Marjanović. Želeći uspešan rad članovima Skupštine SFOS–a, koji je, kako je naglasio, jedan od osnivača i aktivan učesnik u radu KSS-a, generalni sekretar KSS-a je rekao da se posle deset godina od osnivanja ove sindikalne centrale, koja sada ima preko 200.000 članova, za Konfederaciju slobodnih sindikata naziru bolji dani, kada će moći na pravi način da zastupaju interes svog sve brojnijeg članstva.

Sednica Skupštine je održana u sali Udruženja osiguravača Srbije, čiji je sindikat članica SFOS–a.Na sednici je odlučivalo je 29 od ukupno 40 članova, a upućen je i poziv da članice daju svoje kandidate za osnivanje Foruma mladih i Foruma žena, za koje će se organizovati posebni, edukativni seminari.21. sednica Skupštine SFOS-a >>> Beograd, 8. 4. 2011. godine
REDOVNI IZBORI

Na redovnoj, izbornoj sednici Skupštine SFOS-a, održanoj 8. aprila 2011. godine, u čijem radu je učestvovalo 36 od ukupno 39 članova Skupštine, jednoglasno su usvojeni svi važni akti i izabrani predsednik i članovi organa koji će svojim radom u narednom četvorogodišnjem mandatu, za koji je ocenjeno da ni malo neće biti lak, nastojati da na najbolji mogući način zaštite svoje članstvo.

Za predsednika Sindikata finansijskih organizacija Srbije ponovo je izabran Milan Alempijević, a takođe je jednoglasno izabrano 19 članova Republičkog odbora. Izabrani su i članovi Nadzornog i Statutarnog odbora.

Sledi konstitutivna sednica Republičkog odbora, na kojoj će biti izabrano Predsedništvo SFOS-a, a takođe i konstitutivne sednice Nadzornog i Statutarnog odbora na kojima će biti izabrani predsednici tih organa.20. sednica Skupštine SFOS-a >>> Novi Sad, 23. 4. 2010. godine
 
20. sednica Skupštine Sindikata finansijskih organizacija Srbije održana je u petak, 23. aprila 2010. godine u Novom Sadu, sa početkom u 13:00 časova. Domaćin te sednice Skupštine bio je Sindikat Banca Intesa. 


19. sednica Skupštine SFOS-a >>> 
Rajac, 8. 5. 2009. godine
OCENA RADA 

Opšta ocena 19. sednice Skupštine SFOS-a, održane 8. maja 2009. godine je da je rad bio efikasan, a sve odluke su donete jednoglasno. Jednoglasno je usvojen i Izveštaj Nadzornog odbora.

Zoran Radifković i Milan Alempijević

Usvojeni su Izveštaj o radu organa Sindikata finansijskih organizacija Srbije za period maj 2008. - april 2009. godine, kao i Izveštaj o prihodima i rashodima SFOS-a za period 1. januar - decembar  2008. godine, sa obrazloženjima koje je na sednici dao predsednik SFOS-a Milan Alempijević.

Članovi Skupštine su usvojili predloženi Program rada za 2009. godinu i Plan prihoda i rashoda SFOS-a za 2009. godinu i doneli su Odluku o prenosu ovlašćenja sa Skupštine na Republički odbor u periodu između dve sednice Skupštine.
 
 


18. sednica Skupštine SFOS-a >>> 
Beograd, 18. 4. 2008. godine
 
 


17. sednica Skupštine SFOS-a >>> 
Beograd, 30. 3. 2007. godine
IZBORNA SEDNICA SKUPŠTINE
 

U skladu sa Statutom, u Sindikatu finansijskih organizacija Srbije održana je izborna sednica Skupštine 30. marta 2007. godine.

Za predsednika SFOS-a ponovo je izabran Milan Alempijević, većinom glasova (ukupno 34), dok je drugi kandidat, Jovan Gojković iz Alpha Bank Srbija a.d. Beograd dobio dva glasa.

Izabrani su članovi Republičkog odbora, i to: Dejan Adžić iz Privredne banke Beograd a.d. Beograd, Zoran Velisavljević iz Credy banke a.d. Kragujevac, Suzana Dukić iz Panonske banke a.d. Novi Sad, Zoran Ilić iz Univerzalal banke a.d. Beograd, Stanko Jovanović iz Niške banke a.d. Niš, Danilo Jokić iz Kopaonik osiguranja a.d.o. Beograd, Ankica Košanin iz Credy banke a.d. Kragujevac, Tamara Milisavljević iz Dunav - RE d.o.o. Beograd, Zlatko Medica iz Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, Marija Mitić iz Udruženja banaka, Beograd, Slobodan Mihajlović iz Laiki Bank a.d. Beograd, Dragan Moljković iz Alpha Bank Srbija a.d. Beograd, Zoran Radifković iz Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, Vladinir Trajković iz Privredne banke a.d. Pančevo i Zoran Filipović iz Alpha Bank Srbija a.d. Beograd.

Za Republički odbor je izabrano 15 od predloženih 17 kandidata, a prilikom predlaganja vođeno je računa o teritorijalnoj zastupljenosti i veličini članica.

Od osam predloženih kandidata, za članove Nadzornog odbora izabrano je sledećih  pet: Miloš Brkić iz Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, Slađan Daničić iz Laiki Bank a.d. Beograd, Biljana Živković iz Niške banke a.d. Niš, Aleksandra Jokić - Marinkov iz Panonske banke a.d. Novi Sad i Slobodan Todorović iz Privredne banke a.d. Pančevo.

Za Statutarni odbor od predloženih sedam izabrano je pet članova. To su: Stanija Banković iz Credy banke a.d. Kragujevac, Radenko Bogosavljević iz Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, Milisav Janković iz Niške banke a.d. Niš, Nataša Mijatović iz Alpha Bank Srbija a.d. Beograd i Vesna Spasić iz Privredne banke a.d. Pančevo.

Na XVII sednici Skupštine SFOS-a usvojeni su zapisnici sa XVI sednice Skupštine SFOS-a, od 31. maja 2006. godine i sa vanredne sednice Skupštine SFOS-a od 16. februara 2007. godine, kao i Izveštaj Nadzornog obora o rezultatima kontrole i praćenja materijalno - finansijskog poslovanja Sindikata finansijskih organizacija Srbije u 2006. godini.

Članovi Skupštine su jednoglasno usvojili Izveštaj o finansijskom poslovanju SFOS-a za period od 1. januara do 31. decembra 2006. godine, zatim Izveštaj o radu Sindikata finansijskih organizacija Srbije za period jul 2006. - mart 2007. godine, kao i Program rada za 2007. godinu i Finansijski plan za tekuću godinu.

Doneta je i Odluka o prenosu ovlašćenja sa Skupštine na Republički odbor između dve sednice Skupštine.

 

 
Vanredna sednica Skupština SFOS-a >>> Beograd, 16. 2. 2007. godine
OŠTRO PROTIV SAMOVOLJE POSLODAVACA
 

Za kršenje odredaba kolektivnog ugovora organizacije sindikata su obavezne da prvo opomenu poslodavca, zatim da obaveste inspekciju rada i, ukoliko nema rekacije, podnesu tužbu sudu, naglašeno u strategiji Sindikata finansijskih organizacija Srbije.

Razmatrajući u više navrata konkretne primedbe koje stižu iz članica, a odnose se, pre svega, na banke sa većinskim stranim kapitalom koje posluju na našem finansijskom tržištu, članovi Republičkog odbora SFOS-a su jednoglasno zaključili da je radi zaštite zaposlenih u članicama neophodno usvojiti svojevrsnu strategiju.

Osnovna premisa strategije, koja je danas usvojena na vanrednoj sednici Skupštine SFOS-a je obezbeđenje zakonskih uslova neophodnih za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora u bankarstvu i osiguranju.

Što se tiče oblasti kolektivnog ugovaranja, od poslodavaca se izričito zahteva poštovanje zaključenih pojedinačnih kolektivnih ugovora i transparentnost u njihovoj primeni. Posebno se naglašava neophodnost zadržavanja stečenih prava iz zaključenih kolektivnih ugovora, kao i pravo Sindikata da vrši kontrolu primene i poštovanja odredaba kolektivnog ugovora, uvid u opšta akta i odluke poslodavca u vezi sa primenom kolektivnog ugovora. U slučaju da poslodavac krši odredbe kolektivnog ugovora, obavezno se primenjuju zakonske mere (upozorenje, prijava inspekciji i tužba sudu).

Strategija sadrži i deo koji se odnosi na uspostavljanje socijalnog dijaloga u vezi sa poboljšanjem zaključenih kolektivnih ugovora, stvaranjem boljih uslova rada za zaposlene, kao i insistiranje na permanentnom stručnom usavršavanju zaposlenih.

Stroga primena i poštovanje svih zakonskih odredbi i Konvencije Međunarodne organizacije rada u ostvarivanju prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenih iz rada i po osnovu rada, takođe je deo usvojene strategije, čija primena je obavezna za sve članice SFOS-a, a sprovodi se na principima solidarnosti i uzajamnosti.

„Mi smo odlučni da zaštitimo interese svog članstva , na način kako se to radi svuda u svetu. Podršku smo dobili od evropskih sindikata sa kojima sarađujemo, a spremni smo da pomoć zatražimo i od svetske sindikalne mreže UNI čiji smo punopravni član od 2002. godine i jedini član sa ovih prostora u grani finansija“ - rekao je predsednik Sindikata finansijskih organizacija Srbije Milan Alempijević.

Sindikat finansijskih organizacija Srbije je, inače, prvi granski sindikat osnovan na ovim prostorima još 1991. godine i zaključio je prvi Posebni kolektivni ugovor koji je sadržao maksimum prava za zaposlene u oblasti finansija. Još uvek konsoliduje svoje snage posle ozbiljnih udaraca nanetih masovnim oduzimanjem dozvola za rad bankama, od kojih je najčešći udarac bio gašenje četiri velike nacionalne banke. Jedan je od osnivača Konfederacija slobodnih sindikata, sindikalne centrale od koje se uskoro očekuje da pokaže pravu snagu na srpskoj sindikalnoj sceni..

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute