Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Poseta Sindikatu osiguranja i finansija Italije

grupa

U korespodenciji koja je prethodila prvoj zvaničnoj poseti Sindikatu osiguranja i finansija Italije (Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito - FISAC) bilo najavljeno da u razgovorima učestvovati tri nacionalna sekretara. Ipak, na sastancima koji su održani u sedištu FISAC-a u Rimu, od ukupno osam, u radu je uzelo učešće pet nacionalnih sekretara, i to: Đulijano Kalkanji (Giuliano Calcagni) - na jednom sastanku prvog dana; Gracijela Rogolino (Graziella Rogolino) - na sastancima oba dana; Franka Delakaza (Franca Dellacasa) - na sastancima oba dana; Nikola Mojiolino (Nicola Maiolino) - na sastancima drugog dana; Enriko Sagantini (Enrico Segantini) - na sastancima drugog dana Na svim sastancima je bio prisutan i Mario Ongaro, koordinator za međunarodnu saradnju Sindikata FISAC-CGIL i finansijski savetnik UNI-ja.

U skladu sa prethodno utvrđenim satnicama i dnevnim redom sastanaka, glavna tema u okviru razmene informacija, ideja i diskusije prvog radnog dana, utorak 7.4.2009. godine, bila je Banka Intesa-SanPaolo, sa sledećim tačkama:

  1. nacionalna i međunarodna struktura Banca Intesa-SanPaolo: sindikalno organizovanje u Banci u Italiji i u Srbiji;
  2. socijalni dijalog u obe zemlje, sa posebnim osvrtom na Grupu Intesa-San Paolo;
  3. perspektive za organzovanje Evropskog saveta rada (KAI) u Grupi Intesa-San Paolo.

Predstavnici FISAC-a upoznali su delegaciju SFOS-a da je Banca Intesa-San Paolo po veličini kapitala prva banka u Italiji, a četvrta banka u Evropi. U Italiji Banca Intesa-San Paolo ima preko 70.000 zaposlenih, kao i preko 30.000 u zemljama van Italije. U okviru Grupe Intesa-San Paolo posluje 25 banaka, koje su podeljene u osam regija. Osnovna poslovna politika je okrenuta malim i srednjim preduzećima.

Suzana Dukić, u funkciji predsednika Sindikata Banca Intesa AD Beograd, iznela je da Banca Intesa u Srbiji u potpunosti poštuje kupoprodajni ugovor, važeći kolektivni ugovor, kao i da je ostvaren dobar socijalni dijalog sa predstavnicima poslodavca na obostrano zadovoljstvo.

Dogovoreno je da se zajedno sa Sindikatom Banca Intesa-SanPaolo - Centralom iz Milana i sa predstavnicima Sindikata iz Mađarske, Slovenije, Rumunije i Slovačke stvori osnovno jezgro koje će obezbediti uslove za formiranje Evropskog saveta rada, kojim će se izjednačiti uslovi rada i ostvariti pravi socijalni dijalog u okviru Grupe Intesa-San Paolo.

Drugog dana sastanka, u sredu 8.4.2009. godine obavljena je razmena mišljenja o sledećim temama:

  1. opšti pregled finansijskog sektora u Italiji i u Srbiji;
  2. kolektivno pregovaranje i glavne teme pregovora u finansijskom sektoru u obe zemlje;
  3. prisustvo sindikata u finansijskom sektoru i nivo zaposlenosti u obe zemlje;
  4. prisutnost i uloga žena i sindikatima u obe zemlje;
  5. međunarodna saradnja.

Sindikat FISAC je osnovni sindikat u finansijskom sektoru Italije - banke i osiguranje, kojim rukovodi Nacionalni sekretarijat, koji čine 8 nacionalnih sekretara, a na čijem čelu je generalni sekretar.

FISAC je član Sindikalne centrale CGIL u kojoj ima ukupno osam sindikata, u kojoj je upravo FISAC sa 26% učešća najveća članica i glavni oslonac rada. Nacionalni odbor CGIL-a ima 24 člana, čiji je mandat 4 godine.

FISAC ima potpisan Kolektivni ugovor sa Asocijacijom banaka Italije na nivou svih banaka u Italiji, sa ukupnim brojem zaposlenih u bankarstvu oko 320.000.

U Italiji je razvijen socijalni dijalog i u potpunosti se poštuje zaključeni kolektivni ugovor (zarade, socijalna politika, radno vreme, uslovi rada i dr.). Postoje opšti, posebni i pojedinačni kolektivni ugovori koji se primenjuju na sve zaposlene. U sindikat je učlanjeno oko 50% zaposlenih i prosečna sindikalna članarina iznosi 18 eura, a zarade se regulišu putem platnih razreda.

Domaćini su upoznali članove delegacije SFOS-a sa sistemom zarada, prekovremenog rada i radnog vremena. Početna zarada iznosi EUR 1.400 a ugovorena je 13,5 zarada godišnje, s tim što se svake treće godine zarada uvećava za EUR 70 mesečno. Radno vreme iznosi 37,5 časova nedeljno, dok je prekovremeni rad je ograničen na 100 sati godišnje, s tim što se 50 sati plaća, a za drugih 50 se dobijaju slobodni dani.

Posebno je razgovarano o penzijskom sistemu u Italiji.

Predstavnici SFOS-a upoznati su sa trenutnom situacijom u bankarskom sistemu Italije. Aktuelna svetska kriza oseća se i u Italiji, pa je država dala pozajmice svim bankama u ukupnom iznosu oko 18 milijardi eura, sa kamatnom stopom od 8,5-9,5%.

Na žalost, očekivanja su da će u naredne tri godine biti viška zaposlenih do 10% u bankama.

Milan Alempijević, predsednik SFOS-a upozanao je članove FISAC-a sa stanjem u bankarskom sistemu Srbije, brojem banaka, ukupnom bilansnom aktivom, kapitalom, ukupnim brojem zaposlenih i procentom članova sindikata. Istakao je da od 19.527 zaposlenih u stranim bankama članova sindikata je samo 16,5% i zatražio pomoć za formiranje sindikata u ovim bankama. Upoznao je prisutne sa zaradama, uslovima rada, prekovremenim radom i dr.

Posebna tema razgovora bila je posvećena položaju žena u finansijskom sektoru, koji nije na zadovoljavajućem nivou u Italiji.

Vođen je i dijalog u okviru međunarodnog položaja FISAC-a i SFOS-a, posebno imajući u vidu činjenicu da su oba sindikata članovi Union Netwotk International (UNI). Posebna izlaganja i razmenu mišljenja imali su Mario Ongaro i Slobodan Mihajlović, koordinatori za međunarodnu saradnju u okviru svojih sindikata. Uostalom, činjenica da je SFOS član UNI-ja dovela je do toga da od strane FISAC-a stigne poziv za prvi zvanični susret predstavnika dva sindikata u finansijskom sektoru Italije i Srbije.

Dogovoreno je da se za sve eventualne probleme koji mogu nastati u radu našeg sindikata obratimo Mariu Ongaru, koji je i zvanični predstavnik UNI-ja i da će SFOS dobiti adekvatan odgovor na svako postavljeno pitanje ili preporuku na podnetu inicijativu.


Na kraju sastanka upućen je poziv predstavnicima FISAC-a da posete Srbiju, koji je, uz zahvalnost, prihvaćen i preliminarno su utvrđene teme na mogućem budućem susretu u Srbiji.


uni kss sfos logo

 

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute