Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Statut

Statut
   
 

                                                                                                   PREČIŠĆEN TEKST

Na osnovu člana 13 Statuta, Skupština Sindikata finansijskih organizacija Srbije donosi

S T A T U T

SINDIKATA FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE

I  OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim statutom članovi Sindikata finansijskih organizacija Srbije (u daljem tekstu skraćeni naziv: SFOS) utvrđuju svoja prava i obaveze, sadržaj i način zaštite interesa članova Sindikata, zadatke i ovlašćenja organa SFOS-a, kao i druga pitanja od značaja za rad SFOS-a.

Član 2

SFOS čine članovi SFOS-a zaposleni u bankama, organizacijama za osiguranje, drugim finansijskim organizacijama i organizacijama kojima je većinski osnivač banka, organizacija za osiguranje ili druga finansijska organizacija.

SFOS je dobrovoljna, interesna, samostalna i nestranačka organizacija članova SFOS-a, koja se na načelima solidarnosti i uzajamnosti bori za zaštitu i unapređivanje materijalnog, ekonomskog i socijalnog položaja članstva.

SFOS je jedinstvena granska interesna organizacija koju su osnovale organizacije sindikata banaka, organizacije sindikata za osiguranje i organizacije sindikata drugih finansijskih organizacija sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu organizacije sindikata) i pojedinaca zaposlenih u finansijskom sektoru radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka na osnovu ustava, zakona i ovog Statuta.

Član 3

Pun naziv SFOS-a je Sindikat finansijskih organizacija Srbije.

U međunarodnoj komunikaciji SFOS koristi naziv na engleskom jeziku - The Union Of Financial Organizations Of Serbia.

Sedište SFOS-a je u Beogradu.

SFOS ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ustavom, zakonima i ovim statutom, i upisan je u registar sindikalnih organizacija pod rednim brojem 110-00-429/91-02 od 20.11.1991. godine.

SFOS deluje na osnovu Statuta.

SFOS ima svoj tekući račun.

Član 4

SFOS ima svoj zaštitni znak tamnoplave boje, sa obeležjem koji simbolizuje delatnost finansijskih organizacija Srbije, a koji izgleda ovako:

Član 5

SFOS ima pečat okruglog oblika, prečnika 40 mm, na kome je srpskim jezikom, ćiriličnim pismom, kao i na engleskom jeziku, napisan naziv SFOS-a.

U sredini pečata nalazi se znak SFOS-a.

Organizacije sindikata - članice SFOS-a mogu da na svom pečatu imaju naziv i znak SFOS-a.

Bliže odredbe o veličini, broju i načinu čuvanja, rukovanju i upotrebi  pečata donosi Republički odbor SFOS-a.

Član 6

Zastava SFOS-a je u obliku pravougaonika neboplave boje, u sredini zastave je znak SFOS-a, sa desne strane stoji skraćenica SFOS, a ispod znaka stoji pun naziv - Sindikat finansijskih organizacija Srbije.

Član 7

SFOS je nezavisan od organa vlasti, političkih stranaka, poslovodnih organa i poslodavaca, i samostalan u utvrđivanju i ostvarivanju interesa članova SFOS-a.

U SFOS se mogu učlaniti i organizacije sindikata drugih delatnosti čiji su osnivači organizacije iz člana 2 ovog statuta.

II  PROGRAMSKI I STRATEŠKI CILJEVI

Član 8

Programski ciljevi SFOS-a su:

 • obezbeđenje cene rada Posebnim kolektivnim ugovorom, koja će članu SFOS-a i njegovoj porodici omogućiti kvalitetne uslove života i realan životni standard;
 • obezbeđenje radno-pravne zaštite članovima SFOS-a;
 • zaštita radne sigurnosti članovima SFOS-a koji savesno i uspešno obavljaju poslove na svom radnom mestu;
 • sprovođenje kolektivnih ugovora;
 • obezbeđenje zaštite na radu;
 • obezbeđenje zaštite omladine i žena;
 • međusobna saradnja organizacija sindikata;
 • obezbeđenje kolektivnog osiguranja zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) kroz kolektivne ugovore;
 • obezbeđenje životnog i osiguranja od povreda, privremenog i trajnog invaliditeta;
 • obezbeđenje članovima SFOS-a korišćenja novčanih pozajmica i pomoći i drugih materijalnih vrednosti i usluga;
 • obezbeđenje javnosti rada, pravovremeno, objektivno i potpuno informisanje organizacija sindikata i članstva SFOS-a;
 • solidarnost sa sindikatima u zemlji i inostranstvu;
 • obezbeđivanje obrazovnih, kulturnih i rekreativno-sportskih potreba;
 • ostvarivanje drugih interesa za članstvo SFOS-a.

Član 9

Strateški ciljevi SFOS-a su:

 • povezivanje svih članova SFOS-a u samostalnu, dobro organizovanu, finansijski i kadrovski jaku  organizaciju;
 • jačanje SFOS-a kao ravnopravnog partnera u odnosu na poslodavca i državu, kao i uticaja na promene radnog zakonodavstva, kolektivnih ugovora i socijalnog programa;
 • izrada trajne strategije zajedničkog delovanja članova SFOS-a u zaštiti svojih kapitalnih interesa na principima solidarnosti i uzajamnosti;
 • izgradnja dugoročne kadrovske politike u SFOS-u i osposobljavanje članova za funkcije u organizacijama sindikata i u SFOS-u;
 • razvijanje saradnje i jedinstva SFOS-a i drugih granskih sindikata formiranjem asocijacija;
 • razvijanje saradnje sa sindikatima drugih zemalja sa ciljem učlanjenja u značajne svetske, evropske i balkanske sindikalne asocijacije;
 • angažovanje na stalnom uvećanju novčanih i materijalnih vrednosti SFOS-a (redovna i sveobuhvatna naplata članarine, preduzetništvo, donatorstvo, pokloni i dr.);
 • informisanje javnosti preko sredstava javnog informisanja.

III  ČLANSTVO U SFOS-u

Član 10

Članstvo u SFOS-u je dobrovoljno.

Član SFOS-a se postaje učlanjenjem u SFOS ili organizaciju sindikata iz člana 2 i 7 ovog statuta, na osnovu slobodno izražene volje, potpisivanjem pristupnice i prihvatanjem Statuta SFOS-a, koji se tom prilikom uručuje članu.

Članovi SFOS-a mogu biti zaposleni u bankama, organizacijama za osiguranje, drugim finansijskim organizacijama i organizacijama kojima je većinski osnivač banka, organizacija za osiguranje ili druga finansijska organizacija u skladu sa članom 2 ovog statuta.

Zaposleni sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima ostvaruje sva prava člana SFOS-a, osim prava da budu birani u organe SFOS-a.

Član SFOS-a koji je izabran na javnu funkciju u političkoj stranci, za vreme vršenja te funkcije ostvaruje sva prava člana SFOS-a, osim prava da bude biran u organe SFOS-a.

Učlanjenje zaposlenog u SFOS se vrši u organizaciji sindikata u kojoj je zaposlen.

Članu SFOS-a izdaje se članska knjižica SFOS-a.

Član 11

Član SFOS-a mogu biti i  penzioneri i nezaposlena lica.

Član 12

SFOS može za počasnog i zaslužnog člana SFOS-a proglasiti člana SFOS-a, posle odlaska u penziju, predstavnika sindikata iz zemlje i inostranstva i predstavnika druge organizacije za izuzetan doprinos u razvoju i jačanju SFOS-a ili razvoju i jačanju odnosa između sindikata u zemlji i inostranstvu i druge organizacije.

Republički odbor donosi akt kojim bliže utvrđuje kriterijume o broju, načinu izbora i izboru počasnih  i zaslužnih članova SFOS-a.

IV  PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANA SFOS-a

Član 13

Osnovna prava i dužnosti člana SFOS-a su:

 • da u organizaciji sindikata i u organima SFOS-a slobodno izrazi svoje stavove, zahteve i interese;
 • da svoje interese i zahteve usklađuje sa interesima i zahtevima drugih članova SFOS-a;
 • da učestvuje u radu SFOS-a;
 • da bira i bude biran u organe SFOS-a;
 • da bude informisan o radu SFOS-a;
 • da ima pravo na besplatnu pravnu pomoć radi zaštite svojih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada u skladu sa kolektivnim ugovorom i zakonom, a u skladu sa pojedinačnom odlukom Republičkog odbora;
 • da traži odgovornost članova organa SFOS-a;
 • da ima pravo na novčanu i materijalnu pomoć u skladu sa aktima organizacije sindikata i SFOS-a;
 • da SFOS posreduje i pomogne u zapošljavanju;
 • da traži od SFOS-a zaštitu svojih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada u skladu sa kolektivnim ugovorom i zakonom;
 • mogućnost organizovanja odmora i rekreacije;
 • da SFOS omogući sindikalno osposobljavanje i usavršavanje;
 • da poštuje Statut SFOS-a i Pravila organizacije sindikata i odluke organa SFOS-a i organa organizacija sindikata;
 • da postupa po odlukama organa SFOS-a i organa organizacija sindikata;
 • da redovno plaća članarinu u visini i rokovima utvrđenim ovim Statutom.

Član 14

Član SFOS-a je odgovoran za:

 • korektno i demokratsko iznošenje i usaglašavanje interesa sa drugim članovima SFOS-a;
 • rad u organima organizacije sindikata i organa SFOS-a i vršenje funkcija u organizaciji sindikata i organima SFOS-a;
 • nepoštovanje Pravila organizacije sindikata i Statuta SFOS-a;
 • nepoštovanje odluka, zaključaka i stavova organa organizacije sindikata i organa SFOS-a;
 • zaštitu interesa i ugleda organizacije sindikata i SFOS-a;
 • neredovno plaćanje članarine SFOS-a.

V  PRESTANAK ČLANSTVA

Član 15

Članstvo u SFOS-u prestaje:

      1. istupanjem iz članstva na osnovu pismene izjave o istupanju;

      2. isključenjem:

 • ako su preduzete aktivnosti koje su suprotne interesima članstva, odnosno odlukama organa SFOS-a;
 • nepoštovanja Pravila organizacije sindikata, Statuta SFOS-a i odluka, zaključaka i stavova organa organizacije sindikata
 • neopravdanim odsudstvovanjem sa sednica organa SFOS-a;

     3. brisanjem iz članstva:

 • zbog neplaćanja članarine 3 (tri) meseca uzastopno, osim u slučaju kada je doneta odluka o oslobađanju plaćanja članarine;
 • pristupanjem drugoj grani ili sindikalnoj centrali;

      4. uvođenjem stečaja ili u slučaju likvidacije banke (organizacije za osiguranje):

 • pre donošenja rešenja nadležnog ministarstva o prestanku rada sindikata, sredstva sa svog tekućeg računa, organizacija sindikata/sindikat banke (organizacije za osiguranje) članica Sindikata finansijskih organizacija Srbije, prenosi sredstva u poseban fond SFOS-a;
 • preneta sredstva, koristiće se za pomoć bivšim članovima Sindikata, koji su ostali bez posla;
 • pravo korišćenja sredstava, imaju samo članovi organizacije sindikata/sindikata čija su sredstva preneta u fond SFOS-a, na osnovu predloga izabranih organa sindikata koji su bili u funkciji neposredno pre uvođenja stečaja.

Član 16

Odluku o prestanku članstva u SFOS-u donosi :

 • organ SFOS-a  u slučajevima iz člana 15 ovog statuta;
 • organizacija sindikata kojoj prestaje članstvo u slučaju da ne želi  više  da bude član SFOS-a.

Na odluku o prestanku članstva u SFOS-u, član SFOS-a ima pravo žalbe Skupštini SFOS-a.

Član SFOS-a kome prestaje svojstvo člana ulaže žalbu pismenim putem u roku od 15 dana od dana prijema Odluke

Odluka Skupštine SFOS-a je konačna i mora biti doneta u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja žalbe.

Prestankom članstva u SFOS-u, prestaju sva prava člana utvrđena ovim Statutom, kao i članstvo u organima SFOS-a i funkcije u SFOS-u.

VI  ORGANIZOVANJE SFOS-a

Član 17

Organizacija sindikata je osnovni i jedinstveni oblik organizovanja SFOS-a.

Članovi SFOS-a zaposleni u organizacijama iz člana 2 i 7 ovog statuta organizuju se u organizacije sindikata i konferencije sindikata.

Odluku o organizovanju organizacije sindikata donose članovi sindikata.

U većim organizacijama sindikata može se obrazovati više organizacija sindikata.

Organizacije sindikata iz stava 4 ovog člana povezuju se u jedinstvenu organizaciju sindikata ili konferenciju sindikata.

U organizacijama sindikata mogu se obrazovati više podružnica sindikata kao oblici rada, po delovima procesa rada ili po teritorijalnom principu.

Odluku o organizovanju jedinstvene organizacije sindikata ili konferencije sindikata donose odbori, odnosno sekretarijati organizacije sindikata.

Organizacije sindikata, jedinstvene organizacije sindikata i konferencije sindikata povezuju se u SFOS.

VII  ORGANI SFOS-A

Član 18

Organi sindikata u organizaciji sindikata, jedinstvenoj organizaciji sindikata i konferenciji sindikata mogu biti:

 • Skupština ili Konferencija;
 • predsednik;
 • Odbor;
 • Statutarni odbor;
 • Nadzorni odbor.

Odbor jedinstvene organizacije sindikata ili konferencije sindikata čine po pravilu predsednici odbora organizacija sindikata, odnosno podružnica sindikata, i određen broj članova biran iz redova članova organizacija sindikata, odnosno podružnica sindikata.

Član 19

Organi SFOS-a su:

 • Skupština;
 • Republički odbor;
 • predsednik;
 • Statutarni odbor;
 • Nadzorni odbor.

Mandat svih organa u SFOS-u traje 5 (pet) godina i mogu biti ponovo birani.

SKUPŠTINA

Član 20

Skupština je najviši organ SFOS-a koju sačinjavaju izabrani članovi organizacija sindikata iz člana 2 i 7 ovog statuta, po principu:

 • do 100 (sto) članova organizacije sindikata daju po 1 (jednog) člana Skupštine;
 • do 300 (trista) članova organizacije sindikata daju po 2 (dva) člana Skupštine;
 • do 500 (petsto) članova organizacije sindikata daju po 3 (tri) člana Skupštine;
 • a na svakih sledećih započetih 500 (petsto) članova daju još po 1 (jednog) člana Skupštine.

Član 21

U slučaju zamene izabranog člana Skupštine, organizacija sindikata je dužna da izabere novog člana Skupštine, o čemu obaveštava Republički odbor.

Skupština verifikuje mandat zamenjenog člana Skupštine.

Mandat  novog člana Skupštine  traje do  kraja  mandata člana koga je zamenio.

Član 22

Odluku o sazivanju redovne Skupštine donosi Republički odbor.

Skupštinu saziva Republički odbor najmanje jedanput godišnje, a prema potrebi i više puta.

Odluku o sazivanju vanredne Skupštine, Republički odbor može doneti u roku od 30 (trideset) dana ako to zahtevaju okolnosti, uz procenu o njenom legalnom i legitimnom održavanju.

Član 23

Republički odbor je dužan da sazove Skupštinu na zahtev:

 • jedne trećine organizacija sindikata;
 • jedne trećine članova SFOS-a;
 • predsednika;
 • više od polovine članova Republičkog odbora.

Ako Republički odbor ne zakaže datum održavanja Skupštine, Skupštinu u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja  zahteva , saziva predlagač iz  stava 1 ovog člana.

Član 24

Skupština na sednici bira:

 1. Radno predsedništvo od tri člana koje se  sastoji od predsedavajućeg i dva člana,
 2. zapisničara i
 3. dva overača zapisnika

na predlog Republičkog odbora, odnosno članova Skupštine.

Skupština punovažno odlučuje ako je na sednici Skupštine  prisutno više od polovine članova Skupštine.

Član 25

Na sednicama Skupštine članovi  odlučuje većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Za usvajanje Statuta SFOS-a i izmena i dopuna Statuta SFOS-a za odlučivanje potrebna je dvotrećinska većina prisutnih članova Skupštine.

Odlučivanje na Skupštini  je javno, ukoliko Skupština  ne odluči da se glasa tajno.

Član 26

Skupština:

 • donosi Statut i  izmene i dopune Statuta;
 • utvrđuje pravce sindikalne politike i strategije;
 • bira i razrešava članove Republičkog odbora;
 • bira i razrešava predsednika;
 • bira i razrešava članove Statutarnog odbora i Nadzornog odbora;
 • verifikuje mandate izabranim članovima organa SFOS-a;
 • usvaja izveštaje o radu Republičkog odbora, predsednika, Statutarnog odbora i Nadzornog odbora;
 • u slučaju da ne usvoji izveštaj o radu predsednika pokreće postupak za njegov opoziv;
 • u slučaju da ne usvoji izveštaje o radu Republičkog odbora, Statutarnog odbora i Nadzornog odbora raspisuje izbore za organe čije izveštaje o radu nije usvojila;
 • donosi odluku o radnopravnom statusu predsednika;
 • donosi program rada SFOS-a;
 • usvaja finansijski plan;
 • donosi odluku o visini članarine;
 • utvrđuje osnove finansijske i komercijalne politike;
 • donosi Pravilnik o naknadama na predlog Republičkog odbora;  
 • odlučuje o stupanju u generalni štrajk, imenuje štrajkački odbor i razmatra izveštaj šrajkačog odbora;
 • rešava žalbe i molbe upućene Skupštini i donosi konačnu odluku o svim spornim pitanjima u SFOS-u;
 • donosi odluku o prenosu svojih ovlašćenja na predsednika i Republički odbor o odlučivanju o određenim pitanjima iz nadležnosti Skupštine između dve sednice Skupštine;
 • odlučuje o udruživanju sa drugim Sindikatima;
 • donosi akt o unutrašnjoj organizaciji rada u SFOS-u;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • odlučuje i o drugim pitanjima od značaja za SFOS.

REPUBLIČKI ODBOR

Član 27

Republički odbor je izvršni organ Skupštine i najviši organ SFOS-a između dve sednice Skupštine.

Republički odbor čine predsednik i 20 (dvadeset) izabranih članova.

Sastav Republičkog odbora utvrđuje svojom odlukom Republički odbor, vodeći računa o odgovarajućoj zastupljenosti organizacija sindikata u bankama, organizacijama za osiguranje, drugim finansijskim organizacijama i ostalim organizacijama sindikata u skladu sa članom 2 i 7 ovog statuta.

Član 28

Republički odbor radi na sednicama.

Sednice Republičkog odbora saziva  njima predsedava i rukovodi predsednik.

Sednice se održavaju  prema potrebi, a najmanje jednom u 2 (dva) meseca.

U slučaju sprečenosti predsednika sednice saziva, njima predsedava i rukovodi zamenik predsednika.

Sednice Republičkog odbora  sazivaju se ako to zahteva:

 • jedna trećina članova Republičkog odbora,
 • Statutarni odbor ili
 • Nadzorni odbor.

Rad Republičkog odbora bliže se reguliše Poslovnikom o radu Republičkog odbora.

Član 29

Republički odbor:

 • stara se o sprovođenju odluka, zaključaka i stavova Skupštine;
 • priprema sednice Skupštine i predlaže odluke koje donosi Skupština;
 • utvrđuje nacrt i predlog Statuta i izmena i dopuna Statuta i opštih akata koje donosi Skupština;
 • donosi i podnosi izveštaj o radu i finansijski izveštaj;
 • sprovodi program rada SFOS-a;
 • predlaže program rada i pravce sindikalne politike i strategije delovanja SFOS-a;
 • donosi periodične planove sopstvenog delovanja;
 • utvrđuje predlog finansijskog plana SFOS-a i realizuje finansijski plan, donosi završni račun i usvaja izveštaj o popisu imovine, potraživanja i obaveza SFOS-a;
 • donosi odluke o raspolaganju sredstvima SFOS-a;
 • utvrđuje polazne osnove za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora, daje saglasnost za zaključivanje kolektivnog ugovora, prati njegovu primenu i pokreće postupak za njegovu izmenu i dopunu;
 • donosi odluku o sastavu Predsedništva na predlog predsednika;
 • obrazuje stalna i privremena radna tela (odbore, komisije, radne grupe i dr.) prema oblastima poslova i sindikalnih potreba i zahteva;
 • na predlog predsednika donosi odluku o izboru članova stalnih i privremenih radnih tela;
 • odlučuje o pretnji štrajkom i priprema aktivnosti u vezi sa štrajkom;
 • razmatra nacrte i predloge zakona i drugih propisa, donete zakone i propise koji utiču na materijalni i socijalni položaj članova SFOS-a i pokreće postupak pred nadležnim organima;
 • predlaže Skupštini unutrašnju organizaciju rada SFOS-a;
 • delegira predstavnike SFOS-a u organizacije i organe van SFOS-a;
 • donosi Poslovnik o radu Republičkog odbora;
 • donosi odluku o raspisivanju izbora za članove organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u, koja sadrži način i postupak izbora, rokove, kriterijume o predlaganju i evidentiranju kandidata;
 • donosi odluku o formiranju Izborne komisije i nadležnost Izborne komisije;
 • predlaže Skupštini članove Statutarnog odbora  i Nadzornog odbora i kandidate za najviše funkcije u SFOS-u na osnovu njihovih postignutih rezultata u sindikalnom radu;
 • odlučuje o saradnji sa sindikatima i organizacijama u zemlji i inostranstvu i predlaže Skupštini udruživanje u sindikalne asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 • inicira i nastoji da realizuje sve oblike sindikalnih aktivnosti koje će doprineti uvećanju sindikalne imovine;
 • donosi odluke o ulaganju finansijskih sredstava u zajedničke poslove sa drugim pravnim licima, o osnivanju preduzeća, agencija, kao i kupovini poslovnog prostora i drugih nekretnina;
 • pruža stručnu, tehničku i materijalnu pomoć organizacijama sindikata;
 • obavlja i druge poslove od interesa za SFOS, kao i poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Odluke koje donosi Republički odbor stupaju na snagu danom donošenja.

Član 30

Prava i dužnosti člana Republičkog odbora:

 • pokretanje pitanja za koja smatra da o njima Republički odbor treba da se izjasni;
 • iznošenje mišljenja o svim pitanjima iz rada Republiškog odbora;
 • izražavanje interesa članstva SFOS-a i učestvovanje u predlaganju i usaglašavanju stavova;
 • da ocenjuje rad i angažovanje drugih članova Republičkog odbora i Republičkog odbora u celini i pokreće pitanje odgovornosti;
 • da na sednici Republičkog odbora izdvoji svoje mišljenje i obrazloži ga, ali je dužan da sprovodi donete odluke, zaključke i stavove;
 • da svoje delovanje zasniva na Statutu, programskim i strateškim ciljevima SFOS-a i tekućim planovima rada;
 • da redovno informiše članstvo u svojoj organizaciji sindikata o radu Republičkog odbora, kao i da inicira rasprave među članstvom o pitanjima o kojima se vodi rasprava u Republičkom odboru;
 • da zastupa i tumači stavove Republičkog odbora i da se angažuje na njihovom ostvarivanju u svojoj organizaciji sindikata i šire, ako je to potrebno;
 • da preuzete obaveze i zaduženja izvršava kvalitetno, profesionalno i na vreme;
 • da zahteva blagovremeno i potpuno informisanje o sadržini i sprovođenju odluka, zaključaka i stavova organa i tela SFOS-a.

Članovima Republičkog odbora koji prisustvuju sednicama i učestvuju u radu Republičkog odbora pripada naknada u skladu sa Pravilnikom o naknadama.

Član 31

Republički odbor formira stalne komisije po osnovnim funkcijama SFOS-a kao svoja tela.

Komisije rade na praćenju i sagledavanju stanja i problema u određenim oblastima delovanja SFOS-a i predlažu Republičkom odboru zauzimanje stavova i preduzimanje mera.

Republički odbor formira stalne komisije i to za:

 • razvoj, informisanje i saradnju sa drugim sindikatima;
 • ekonomska pitanja i kolektivno ugovaranje;
 • finansijsko-materijalno poslovanje;
 • Radno-pravnu zaštitu i normativna pitanja;
 • socijalnu zaštitu i standard;
 • marketing;
 • kulturu, sport i rekreaciju.

Republički odbor odlukom o formiranju stalnih komisija  utvrđuje ovlašćenja, način i delokrug poslova i rada stalnih komisija iz stava 2 ovog člana.

PREDSEDNIK

Član 32

Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsedniku, u slučaju profesionalnog obavljanja funkcije miruju prava i obaveze u  do isteka mandata u organizaciji čiji je radnik.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, visinu zarade oredsednika utvrđuje Republički odbor u skladu sa Pravilnikom o zaradama i naknadama.

Član 33

Predsednik:

 • predstavlja, zastupa i potpisuje SFOS;
 • saziva sednice Republičkog odbora i stara se o pripremi materijala za sednice Republičkog odbora;
 • organizuje, predsedava i rukovodi sednicama Republičkog odbora;
 • stara se o izvršavanju odluka i sprovođenju zaključaka i stavova Republičkog odbora i Skupštine;
 • informiše Republički odbor o svom radu na svakoj sednici Republičkog odbora, a Skupštinu najmanje jedanput godišnje, a prema potrebi i više puta;
 • bira zamenika predsednika iz redova članova Republičkog odbora;
 • predlaže Republičkom odboru sastav Predsedništva iz redova članova Republičkog odbora;
 • rukovodi radom Predsedništva;
 • pregovara sa predstavnicima poslodavaca po pitanju materijalnog, socijalnog i radnog statusa članova SFOS-a;
 • predlaže mere za razrešenje spornih pitanja putem pregovora, prinude i pritisaka;
 • potpisuje Posebni kolektivni ugovor i njegove anekse, izmene i dopune;
 • sarađuje sa članstvom, organima SFOS-a i organizacijama sindikata;
 • sarađuje sa drugim sindikatima i sindikalnim asocijacijama u zemlji i svetu;
 • sarađuje sa organizacijama čije su usluge od značaja za članove SFOS-a;
 • preduzima mere oko pojedinačne zaštite članova SFOS-a po pitanju ostvarivanja prava iz radnog odnosa i disciplinske odgovornosti;
 • obavezan je da sarađuje i učestvuje u radu sa organima banaka, organizacijama za osiguranje, finansijskim organizacijama i drugim organizacijama po svim pitanjima od interesa za članove SFOS-a;
 • predlaže Republičkom odboru organizovanje protestnih skupova, štrajka upozorenja i štrajka;
 • obavlja i druge poslove od interesa za članstvo SFOS-a, kao i poslove koje mu Skupština i Republički odbor stave u nadležnost.

Član 34

Zamenika predsednika  Republičkog odbor bira predsednik od članova Republičkog odbora.

Zamenik predsednika za svoj rad odgovara predsedniku.

Član 35

Zamenik predsednika:

 • predstavlja i zastupa SFOS u odsutnosti predsednika;
 • pomaže predsedniku u njegovom radu;
 • stara se o pripremi materijala za sednice Republičkog odbora;
 • saziva sednice Republičkog odbora u odsutnosti predsednika;
 • organizuje, rukovodi i predsedava sednicama Republičkog odbora u odsutnosti predsednika;
 • stara se o izvršavanju odluka i sprovođenju zaključaka i stavova Republičkog odbora i Skupštine;
 • stara se o materijalno-finansijskom poslovanju Republičkog odbora i jedanput mesečno podnosi izveštaj Republičkom odboru o stanju sredstava;
 • sarađuje i koordinira rad organizacija sindikata;
 • informiše članstvo SFOS-a o preduzetim aktivnostima Republičkog odbora;
 • rukovodi radom stručnih službi;
 • obavlja i druge poslove od interesa za članstvo SFOS-a po nalogu predsednika i Republičkog odbora.

Član 36

Ako predsednik podnese ostavku, njega do izbora novog predsednika zamenjuje zamenik predsednika.

Zamenik predsednika je obavezan da u roku od 30 (trideset) dana sazove Skupštinu radi dopunskih izbora.

Ako ostavku podnesu i predsednik i zamenik predsednika, Republički odbor imenuje koordinatora od članova Republičkog odbora koji će vršiti funkciju predsednika do prve sednice Skupštine.

Koordinator je obavezan da u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja ostavke predsednika i zamenika predsednika, sazove Skupštinu radi dopunskih izbora.

Predsedništvo

Član 37

U cilju efikasnijeg rada predsednika i Republičkog odbora, Republički odbor obrazuje Predsedništvo kao operativno-izvršno telo koje funkcioniše u skladu sa utvrđenim ovlašćenjima predsednika i Republičkog odbora, a čine ga predsednik, zamenik predsednika i 5 (pet) članova iz redova Republičkog odbora.

Rad Predsedništva uređuje se Poslovnikom o radu Republičkog odbora.

STATUTARNI ODBOR

Član 38

Statutarni odbor je organ Skupštine i za svoj rad odgovara Skupštini.

Statutarni odbor ima  5 (pet) članova, koje bira Skupština na predlog Republičkog odbora ili organizacija sindikata.

Na prvoj sednici Statutarnog odbora biraju se predsednik i zamenik predsednika Statutarnog odbora između izabranih članova Statutarnog odbora.

Član 39

Statutarni odbor:

 • tumači Statut između dve sednice Skupštine;
 • predlaže usaglašavanje akata organa organizacija sindikata i organa SFOS-a sa ovim statutom;
 • predlaže izmene i dopune Statuta SFOS-a;
 • analizira i prati primenu Statuta SFOS-a i obavlja i druge poslove u vezi sa primenom Statuta SFOS-a;
 • rešava žalbe statutarne prirode.

NADZORNI ODBOR

Član 40

Nadzorni odbor je organ Skupštine i za svoj rad odgovara Skupštini.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, koje bira Skupština na predlog Republičkog odbora ili organizacija sindikata.

Na prvoj sednici Nadzornog odbora biraju se predsednik i zamenik predsednika Nadzornog odbora između izabranih članova Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi drugih organa SFOS-a.

Član 41

Nadzorni odbor:

 • vrši nadzor ispravnosti i zakonitosti materijalno-finansijskog poslovanja SFOS-a;
 • vrši kontrolu i prati ostvarivanje politike finansiranja, korišćenja finansijskih sredstava i ukupne imovine SFOS-a;
 • pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;
 • utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta SFOS-a vode uredno i u skladu sa propisima.

Član 42

Nadzorni odbor svoj rad obavlja nezavisno i samostalno u odnosu na druge organe SFOS-a. Nadzorni odbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti po sopstvenoj inicijativi ili prijavi.

Nadzorni odbor je obavezan da o rezultatima kontrole i praćenja materijalno-finansijskog poslovanja SFOS-a najmanje jednom godišnje informiše članstvo, Skupštinu i Republički odbor, a po potrebi i više puta, kao i da o uočenim nepravilnostima u što kraćem roku obavesti Skupštinu.

VIII  ODLUČIVANJE U SFOS-U

Član 43

Odlučivanje u SFOS-u sprovodi  se javno.

Kada članovi organa SFOS-a zahtevaju da se odlučuje tajno, odluku o tajnom odlučivanju donosi organ SFOS-a, na kome se odlučuje većinom glasova  prisutnih članova.

Na sednicama organa SFOS-a može se punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine članova organa SFOS-a.

Odluka se smatra punovažnom kada se za nju izjasni većina prisutnih članova organa SFOS-a.

Prilikom odlučivanja članovi organa SFOS-a mogu izdvojiti svoje mišljenje o predmetnom pitanju.

Doneta odluka obavezuje i člana organa koji je izdvojio svoje mišljenje, ili je glasao protiv, ili je uzdržan.

Član 44

Odluke o razrešenju i opozivu člana i zamenika člana organa SFOS-a i nosioca funkcije u SFOS-u donose se po postupku  na način kako je član ili zamenik člana  izabran.

Odluke o razrešenju i opozivu iz stava 1. ovog člana smatraju se punovažnim kada se za njih izjasni većina članova organa i tela u SFOS-u koji donose odluku.

Organi, članovi organa i nosioci funkcije u SFOS-u dužni su da svoje delovanje zasnivaju na Statutu, programskim i strateškim ciljevima SFOS-a i tekućim planovima rada.

IX  ZBORI I IZBORNI PRINCIPI

Član 45

Svi organi u SFOS-u su izborni.

Mandat svih organa u SFOS-u traje 5 (pet) godina i mogu biti ponovo birani.

Pravo da bira ima svaki član SFOS-a.

Za članove organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u može biti biran svaki član SFOS-a, osim ograničenja iz člana 10 stav 4 i 5 ovog statuta.

Izbori u SFOS-u su tajni, osim ako Skupština ili Republički odbor ne odluči drugačije.

Izbori u SFOS-u su tajni - za predsednika i članove Republičkog, Statutarnog i Nadzornog odbora.

Član 46

Odluku o raspisivanju izbora za članove organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u donosi Republički odbor 3 (tri) meseca pre održavanja izbora i stara se o njenom sprovođenju.

Odluka o raspisivanju izbora za članove organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u mora da sadrži sve bitne elemente za punovažno sprovođenje izbora u skladu sa Statutom.

Izbori za sve članove organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u moraju se sprovesti najkasnije 15 (petnaest) dana pre isteka mandata članova organa SFOS-a i nosilaca funkcije u SFOS-u.

Izabrani članovi organa SFOS-a konstituišu se po isteku mandata prethodnih članova organa SFOS-a, a nosioci funkcije u SFOS-u stupaju na funkciju po isteku mandata prethodnika.

Članovi organa SFOS-a i nosioci funkcije u SFOS-u  biraju se od više predloženih kandidata.

Predloženi kandidat se pismeno izjašnjava o prihvatanju kandidature, a lista kandidata se utvrđuje po azbučnom redu prezimena kandidata.

Član 47

Predlaganje i evidentiranje kandidata za članove organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u vrši se na osnovu odluke o raspisivanju izbora za članove organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u.

Pravo na predlaganje i evidentiranje kandidata za članove organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u imaju:

 • članovi SFOS-a, a u skladu sa pisanom odlukom nadležnog organa organizacije sindikata;
 • Republički odbor, uz saglasnost organizacije sindikata;

a u skladu sa utvrđenim kriterijumima iz odluke o raspisivanju izbora za članove organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u.

Organizacija sindikata može predložiti i evidentirati kandidate iz druge organizacije sindikata, pod uslovom da organizacija sindikata koja to inicira uz obrazloženje dostavi svoj predlog organizaciji sindikata čiji je predloženi kandidat član, i nadležni organ iste da svoju saglasnost.

Sastavni deo predloga kandidata za članove organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u čini pismeno obrazloženje o kandidatu.

Član 48

Izborne aktivnosti i izbori sprovode se istovremeno u svim organizacijama sindikata u SFOS-u. Izbore sprovodi Izborna komisija čiji sastav određuje Republički odbor u svojoj odluci o izborima.

Izborna komisija utvrđuje jedinstvenu izbornu listu po azbučnom redu prezimena predloženih kandiadata, a na osnovu prispelih pismenih kandidatura.

Kandidati za predsednika dužni su da na izbornoj Skupštini pre pristupanja glasanju izlože svoj program rada SFOS-a u narednom mandatnom periodu.

X  RAZREŠENJE I OPOZIV

Član 49

Razrešenje člana organa SFOS-a i nosilaca funkcije u SFOS-u vrši se:

 • prestankom članstva u SFOS-u shodno članu 15. ovog Statuta;
 • ako odlazi na drugu dužnost u SFOS-u ili poslove sa posebnim ovlašćenjima;
 • na lični zahtev;
 • podnošenjem ostavke;
 • prestankom rada organizacije sindikata čiji je član.

Član 50

Opoziv člana organa SFOS-a i nosilaca funkcije u SFOS-u vrši se:

 • ako ne izvršava preuzete obaveze i zaduženja;
 • ako neopravdano ne prisustvuje uzastopno na više od 3 (tri) sednice organa čiji je član;
 • ako je njegova aktivnost u SFOS-u suprotna odredbama člana 44 stav 3 ovog statuta.

Opoziv se vrši na način kako je član organa SFOS-a i nosilac funkcije u SFOS-u izabran.

Član 51

Inicijativu za razrešenje i opoziv člana organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u može pokrenuti:

 • član SFOS-a;
 • organizacije sindikata čiji je član;
 • organ SFOS-a čiji je član.

Inicijativu za razrešenje i opoziv člana organa SFOS-a i nosilaca funkcije u SFOS-u dostavlja se u pismenoj formi sa obrazloženjem organu SFOS-a koji je izvršio izbor člana u organ SFOS-a.

Član 52

Odluku o razrešenju i opozivu donosi organ SFOS-a koji je izvršio izbor člana i zamenika člana organa SFOS-a i nosilaca funkcije u SFOS-u.

Odluka iz stava 1. ovog člana, kada je donosi Skupština, mora se doneti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana pokretanja inicijative za razrešenje ili opoziv.

Odluku iz stava 1 ovog člana, kada je donosi Republički odbor, mora se doneti u roku od 30 (trideset) dana od dana pokretanja inicijative za razrešenje ili opoziv.

Član 53

Za vreme trajanja mandata organa SFOS-a može biti zamenjeno najviše do jedne trećine članova organa SFOS-a.

Ako između dve Skupštine mesto člana Republičkog odbora ostane upražnjeno, Republički odbor može izvršiti kooptiranje, ali ne više od jedne trećine članova. Mandat kooptiranih članova traje do isteka mandata članova umesto kojih su kooptirani.

U slučaju potrebe zamene više od jedne trećine članova organa SFOS-a, zakazuju se vanredni izbori za taj organ SFOS-a.

XI  IMOVINA SFOS-a

Član 54

SFOS samostalno finansira svoju aktivnost, stiče imovinu i njom upravlja i raspolaže.

Imovinu SFOS-a čine:

 • novčana sredstva i hartije od vrednosti;
 • materijalna sredstva;
 • nepokretnosti.

Imovina SFOS-a obezbeđuje se iz:

 • članarine;
 • prihoda od poslova i marketinga;
 • prihoda od imovine;
 • sponzorstva, dotacija i poklona;
 • drugih izvora.

Član 55

Članarina u SFOS-u je jedinstvena i iznosi 0,3% od isplaćene zarade svakog člana SFOS-a.

Članarinu uplaćuje mesečno na žiro račun SFOS-a organizacija sindikata ili član SFOS-a neposredno.

U slučaju da organizacija sindikata - članica SFOS-a ili njen deo ne uplaćuje članarinu SFOS-u najmanje 3 (tri) meseca, Republički odbor donosi odluku o budućem statusu te organizacije sindikata ili njenog dela u SFOS-u.

Penzioneri i nezaposlena lica plaćaju jedinstvenu godišnju članarinu u skladu sa odlukom Skupštine.

Član 56

Novčana sredstva SFOS-a se utvrđuju i raspoređuju godišnjim finansijskim planom koji donosi Skupština.

Korišćenje novčanih sredstava vrši se na osnovu Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju SFOS-a.

Odluku o korišćenju novčanih sredstava i imovine SFOS-a donosi Republički odbor na osnovu finansijskog plana i Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju SFOS-a.

Izuzetno, iz prethodnog stava ovog člana, Republički odbor može ovlastiti predsednika, odnosno zamenika predsednika, odnosno člana Republičkog odbora, da do određenog iznosa i za određenu namenu raspolaže novčanim sredstvima, o čemu je dužan da pismeno obaveštava Republički odbor.

Član 57

Za obavljanje stručno-administrativnih i tehničkih poslova SFOS može formirati stručnu službu SFOS-a (u daljem tekstu: stručna služba).

Stručna služba se organizuje na osnovu akta o unutrašnjoj organizaciji SFOS-a. Zamenik predsednika koordinira rad stručne službe.

Za obavljanje poslova stručne službe iz stava 1. ovog člana mogu se angažovati članovi SFOS-a, stručna lica, odnosno organizacije kojoj Republički odbor poveri obavljanje tih poslova.

Član 58

Članovi organa SFOS-a i nosioci funkcije u SFOS-u dobijaju mesečnu naknadu za svoj rad.

Naknadu iz stava 1. ovog člana utvrđuje Republički odbor u skladu sa Pravilnikom o naknadama u SFOS-u.

Član 59

SFOS ima sledeće fondove:

 • Poslovni fond;
 • Fond solidarnosti;
 • Štrajkački fond.

Odluku o formiranju fondova i raspodeli sredstava na fondove iz stava 1. ovog člana donosi Republički odbor.

Prema potrebi Republički odbor može formirati i druge fondove u SFOS-u  u skladu sa ovim statutom.

Republički odbor informiše članstvo SFOS-a o stanju sredstava, imovine, poslovanju i fondovima.

XII  SARADNJA SA DRUGIM SINDIKATIMA

Član 60

U cilju realizacije programskih i strateških ciljeva i zaštite ekonomskog i socijalnog položaja članstva, SFOS ostvaruje odgovarajuću saradnju i povezivanje sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.

Saradnja sa drugim sindikatima iz stava 1 ovog člana odvija se na nivou razmene iskustava i informacija i formiranjem saveza-unije, kao i drugim oblicima saradnje.

Član 61

Odluku o razvijanju saradnje sa drugim sindikatima na nivou razmene iskustava i informacija, kao i drugim oblicima saradnje, donosi Republički odbor.

Odluku o formiranju saveza-unije iz prethodnog člana ovog Statuta donosi Skupština na predlog Republičkog odbora, kao i odluku o istupanju SFOS-a iz saveza-unije.

XIII  INFORMISANJE I OBAVEŠTAVANJE

Član 62

Rad SFOS-a je javan. Javnost rada SFOS-a se obezbeđuje javnošću rada svih organa, nosilaca funkcije i tela SFOS-a i objavljivanjem odluka, zaključaka, stavova i drugih informacija od interesa za članstvo u organizacijama sindikata i sredstvima javnog informisanja.

Član 63

Informisanje i obaveštavanje u SFOS-u obavlja se pismenim i usmenim putem, telefonom, faksom i elektronskom poštom, kao i drugim sredstvima, kada je informisanje i obaveštavanje internog karaktera.

Eksterno informisanje i obaveštavanje, pored načina informisanja i obaveštavanja iz stava 1 ovog člana, obuhvata informisanje šire javnosti održavanjem konferencija za štampu, putem dnevne štampe, radija, televizije, Interneta i drugo.

Odluku o načinu i sadržaju eksternog informisanja i obaveštavanja donosi Republički odbor i organi u organizacijama sindikata.

Informacije i obaveštenja za širu javnost daje predsednik ili lice koje za to ovlasti Republički odbor.

Član 64

U cilju blagovremenog, sveobuhvatnog i tačnog informisanja i obaveštavanja članstva i šire javnosti o radu SFOS-a, Republički odbor može organizovati operativno telo (odbor, komisiju i slično) za informisanje i obaveštavanje o radu SFOS-a.

XIV  ODREDBE O ŠTRAJKU

Član 65

Štrajk u SFOS-u može se organizovati na nivou:

 • SFOS-a (generalni štrajk);
 • organizacije sindikata;
 • delova procesa rada u organizaciji sindikata odnosno SFOS-u.

Odluku o organizovanju štrajka iz stava 1. ovog člana donosi Skupština organizacije sindikata odnosno Skupština SFOS-a.

Pre donošenja odluke o štrajku može se zatražiti pismeno izjašnjavanje članstva o ovom pitanju.

Član 66

Organizacija sindikata koja samostalno donese odluku o štrajku, dužna je da o tome pre donošenja odluke obavesti Republički odbor i zatraži njegovo mišljenje.

Republički odbor može imenovati jedno ili više lica koja že se priključiti radu štrajkačkog odbora radi pružanja pomoći.

Član 67

Republički odbor je dužan da preduzme sve potrebne mere za otklanjanje razloga za štrajk, a ako u tome ne uspe, daje mišljenje o najavljenom štrajku i saziva Skupštinu.

Generalni štrajk se sprovodi po odredbama Pravilnika o štrajku u SFOS-u koji donosi Republički odbor i Zakona o štrajku.

Član 68

Štrajk se može organizovati samo kada su u pitanju sindikalni zahtevi isključivo ekonomskog i socijalnog karaktera.

XV  NAGRADE I PRIZNANJA

Član 69

Za izuzetne rezultate u afirmaciji SFOS-a, realizaciji programskih i strateških ciljeva SFOS-a, pojedinim oblastima delovanja SFOS-a i konkretnom doprinosu u dužem vremenskom periodu u ostvarivanju i realizaciji vrednosti sindikalnog organizovanja, SFOS dodeljuje određene nagrade i priznanja pojedincima i organizacijama.

Nagrade i priznanja iz stava 1 ovog člana dodeljuju se:

 • godišnje,
 • na isteku mandatnog perioda u SFOS-u i
 • povodom određenih jubileja u SFOS-u.

Član 70

Predlaganje za dodelu nagrada i priznanja vrše:

 • organizacije sindikata,
 • Republički odbor,
 • komisija-telo Republičkog odbora za dodelu nagrada i priznanja.

Član 71

Postupak predlaganja, donošenja odluke i kriterijumi o dodeli nagrada i priznanja, kao i vrednost i forma nagrada i priznanja utvrđuje se Pravilnikom o dodeli nagrada i priznanja u SFOS-u.

Predlog za dodelu nagrade i priznanja daje se u pismenoj formi sa obrazloženjem u kome su obuhvaćeni svi utvrđeni kriterijumi iz Pravilnika o dodeli nagrada i priznanja u SFOS-u.

Član 72

Pravilnik o dodeli nagrada i priznanja u SFOS-u donosi Republički odbor.

Odluku o dodeli nagrade i priznanja pojedincu ili organizaciji donosi Republički odbor.

XVI  IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 73

Izmene i dopune Statuta vrše se na isti način i po istom postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Inicijativu za izmene i dopune Statuta može dati:

 • Republički odbor;
 • Organizacija sindikata;
 • jedna petina članstva.

Odluku o izmenama i dopunama Statuta donosi Skupština.

XVII  PRESTANAK RADA SFOS-A

Član 74

SFOS prestaje sa radom kada je broj organizacija sindikata čiji su zaposleni članovi SFOS-a manji od 5 (pet) organizacija sindikata.

Odluku o prestanku rada SFOS-a donosi Skupština na predlog Republičkog odbora.

Član 75

Kada SFOS prestaje sa radom sva sredstva na  računu i ostala imovina kojom je raspolagao SFOS raspoređuje se organizacijama sindikata srazmerno visini uplašenih sredstava.

Odluku o raspodeli sredstava i imovine SFOS-a iz stava 1 ovog člana donosi Skupština zajedno sa odlukom o prestanku rada SFOS-a.

XVIII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 76

Organizacije sindikata članice SFOS-a dužne su da u roku od 6 (šest) meseci usklade svoja pravila o radu organizacija sindikata sa odredbama ovog Statuta i da svoja akta dostave Statutarnom odboru.

U slučaju da pravila o radu organizacija sindikata nisu usaglašena sa ovim Statutom, do njihovog usaglašavanja važe odredbe ovog statuta.

Član 77

Tumačenje Statuta SFOS-a daje Skupština i Statutarni odbor.

Sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom regulisaće se posebnom odlukom Republičkog odbora i aktima SFOS-a, odnosno primenjivaće se odredbe zakona kao i mišljenja i tumačenja nadležnih organa i institucija.

Član 78

Izmene i dopune Statuta SFOS-a usvojila je Skupština na 23. sednici održanoj u Beogradu dana 31.5.2013. godine.

Statut SFOS-a stupa na snagu danom usvajanjem prečišćenog teksta od strane Republičkog odbora.

Prečišćen tekst Statuta SFOS-a utvrdio je Republički odbor na 20. sednici održanoj 29.8.2013. godine.

Član 79

Danom usvajanja Izmena i dopuna Statuta prestaju da važi pojedine odredbe Statut Samostalnog sindikata radnika banaka, organizacija za osiguranje i drugih finansijskih organizacija Srbije, donet na sednici Skupštine od 31.10.1991. godine i sve izmene i dopune Statuta Sindikata finansijskih organizacija Srbije donete na sednicama Skupštine od 12.11.1992. / 26.12.1996. / 27.12.2000. / 16.5.2008. i 30.3.2010. godine. 

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute