Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Dopis ministru rada, zapošljavanja i socijalne politike


 vlada rs

Vlada Republike Srbije
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Dr Jovan Krkobabić, ministar

Poštovani gospodine ministre,


Obraćamo Vam se radi pomoći koja je neophodna zbog alarmantnog stanja koje je nastalo u odnosima između banaka kao poslodavaca i sindikalnih organizacija koje su osnovane u tim bankama, pošto se banke kao poslodavci potpuno oglušavaju o odredbe člana 188 Zakona o radu, koje su i unete u taj zakon radi zaštite sindikata i njegovih članova.


Naime, u nizu poslovnih banaka 
— kao što su Marfin Bank AD, ili Volksbank Srbija AD — krše se zakonske odredbe koje pružaju zaštitu sindikalnim rukovodiocima i članovima sindikata i to na najgrublji način, pošto veliki procenat otpuštenih zaposlenih u tim bankama čine članovi sindikata, pa i njihovi rukovodioci.


Na napred navedeni način poslovne banke ne omogućuju normalan rad sindikata u pružanju zaštite zaposlenima u bankama, međutim na ovako flagrantna kršenja Zakona o radu kojim se štiti sindikalna aktivnost niko nije reagovao, pa ni Ministarstvo rada i socijalne politike, koje je u više navrata od Sindikata finansijskih organizacija Srbije obavešteno o tome uz traženje sastanka sa tadašnjim ministrom i sa direktorom Inspektorata za rad.


Ovakav stav prethodnog ministra rada i socijalne politike i direktora Inspektorata za rad doveo je do toga da u pojedinim poslovnim bankama skoro potpuno zamire sindikalna aktivnost, zbog toga što su zaposleni uplašeni zbog mogućeg gubitka posla ukoliko postanu članovi sindikata. Zbog toga se organizovanje sindikata i njihova finansijska situacija pogoršavaju, tako da nedostaju sredstva i za elementarne aktivnosti sindikata, kao što je pružanje materijalne pomoći bolesnim članovima, pružanje pravnih usluga, itd.


Posebno ukazujemo da ovako nezakonito ponašanje poslovnih banaka prouzrokuje opravdan strah i kod zaposlenih koji nisu članovi sindikata, pošto sasvim realno procenjuju da ukoliko članovi sindikata i njihovi rukovodioci nisu sposobni da zaštite sami sebe od samovolje poslodavca, kako će zaštiti članstvo.


Sve napred navedene činjenice mogu se na najbolji način videti na primeru Sindikata Marfin Bank AD, gde je u kratkom vremenskom roku bez posla ostalo preko 70 članova sindikata (od preko 90 koji su proglašeni viškom kod poslodavca), što je i uslovilo naše obraćanje prethodnom direktoru Inspektorata za rad od 18.1.2012. godine, na koje uopšte nije odgovoreno, već je od 26 zahteva koji su podneti Inspekciji rada, odbijeno 20 u prvom i drugom stepenu, dok je u toku postupak po žalbi u 6 slučajeva zaposlenih koji su ostali bez posla u Marfin Bank AD.


U najkraćim crtama, predmet zahteva je bio niz nezakonitosti u postupanju poslodavca Marfin Bank AD prilikom otkazivanja ugovora o radu, a posebno je punomoćnik zaposlenih Marfin Bank AD ukazao na nepostupanje poslodavca po odredbi člana 156 Zakona o radu, kojim je poslodavac obavezan da pre otkazivanja ugovora o radu da pokuša da rasporedi zaposlenog na drugo radno mesto u okviru poslodavca, ili da pokuša da ga zaposli kod drugog poslodavca.


Međutim ukoliko budete pregledali odluke Inspekcije rada u slučaju otkaza zaposlenih u Marfin Bank AD, videćete da se ni prvostepeni ni drugostepeni organ Inspekcije rada uopšte ne osvrću na napred navedenu nezakonitost, čak je i ne komentarišu.


Takođe Vam ukazujemo da je u tih 20 predmeta u kojima je drugostepeni organ potvrdio prvostepena rešenja, napisana samo jedna jedina rečenica koja se odnosi na žalbu punomoćnika zaposlenih Marfin Bank AD, dok ostali deo tog rešenja čine citiranja zahteva i prvostepenog rešenja, što je neshvatljivo za zakonito postupanje drugostepenog organa.


Posebno ukazujemo da je najveći prostor u prvostepenom i drugostepenom rešenju Inspekcije rada posvećen citiranju navoda poslodavca Marfin Bank AD dat u odgovoru na tužbu.


Prethodno navedeno smo istakli samo kao jedan detalj u lošem dosadašnjem radu Inspektorata za rad, čija se aktivnost svela na postupanje po zahtevima zaposlenih koji su dobili otkaz, međutim nadležnost Inspektorata za rad na osnovu odredbi Zakona o radu je daleko šira i da je Inspektorat za rad primenjuje prilikom vršenja inspekcijske kontrole, naročito u stranim poslovnim bankama, tada bi i te poslovne banke bile primorane da se zakonito ponašaju prema zaposlenima, a posebno da shvate da bez zakonskih posledica ne smeju da otpuštaju članove sindikata i njihove rukovodioce.


S obzirom da napred navedene činjenice predstavljaju samo deo nezakonitosti koje se događaju članovima sindikata i njihovim rukovodiocima u odnosu sa poslodavcima, to Vas molimo da nam zakažete sastanak na kome ćemo moći da iznesemo i druge nepravilnosti i nezakonitosti kojima poslodavci onemogućavaju ili opstruišu rad sindikata i njihove delatnosti.

Zahvaljujem unapred.

Srdačan pozdrav,

Milan Alempijević
Predsednik Sindikata finansijskih organizacija Srbije

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute