Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Potvrda o reprezentativnosti

Potvrda o reprezentativnosti
   
 

Na osnovu člana 231 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/05, 61/05) i člana 194 stav 5 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“ broj 33/97, 31/01) na zahtev Konfederacije slobodnih sindikata sa sedištem u Beogradu, ulica Radivoja Koraća broj 4, u postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata, ministar rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije doneo je Rešenje broj: 110-00-180/2011-02 od 24.2.2011. godine. To rešenje je objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Na osnovu tog rešenja utvrđena je reprezentativnost Konfederacije slobodnih sindikata upisane u registar sindikata uverenjem Ministarstva za rad i zapošljavanje broj: 110-00-539/2003-02 od 8.4.2003. godine, pod rednim brojem 18350, za delatnost finansijskog posredovanja.

Povezan dokument Rešenje o reprezentativnosti za delatnost finansijskog posredovanja

U skladu sa  Rešenjem broj: 110-00-180/2011-02 od 24.2.2011. godine, Konfederacija slobodnih sindikata je 23.3.2011. godine izdala Potvrdu o reprezentativnosti za Sindikat finansijskih organizacija Srbije na nivou Republike Srbije za delatnost finansijskog posredovanja:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute