Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Organi

 

Izvod iz Statuta Sindikata finansijskih organizacija Srbije:

 

VII  ORGANI SFOS-A

Član 18

Organi sindikata u organizaciji sindikata, jedinstvenoj organizaciji sindikata i konferenciji sindikata mogu biti:

 • Skupština ili Konferencija;
 • predsednik;
 • Odbor;
 • Statutarni odbor;
 • Nadzorni odbor.

Odbor jedinstvene organizacije sindikata ili konferencije sindikata čine po pravilu predsednici odbora organizacija sindikata, odnosno podružnica sindikata, i određen broj članova biran iz redova članova organizacija sindikata, odnosno podružnica sindikata.

Član 19

Organi SFOS-a su:

 • Skupština;
 • Republički odbor;
 • predsednik;
 • Statutarni odbor;
 • Nadzorni odbor.

Mandat svih organa u SFOS-u traje 5 (pet) godina i mogu biti ponovo birani.

SKUPŠTINA

Član 20

Skupština je najviši organ SFOS-a koju sačinjavaju izabrani članovi organizacija sindikata iz člana 2 i 7 ovog statuta, po principu:

 • do 100 (sto) članova organizacije sindikata daju po 1 (jednog) člana Skupštine;
 • do 300 (trista) članova organizacije sindikata daju po 2 (dva) člana Skupštine;
 • do 500 (petsto) članova organizacije sindikata daju po 3 (tri) člana Skupštine;
 • a na svakih sledećih započetih 500 (petsto) članova daju još po 1 (jednog) člana Skupštine.

Član 21

U slučaju zamene izabranog člana Skupštine, organizacija sindikata je dužna da izabere novog člana Skupštine, o čemu obaveštava Republički odbor.

Skupština verifikuje mandat zamenjenog člana Skupštine.

Mandat  novog člana Skupštine  traje do  kraja  mandata člana koga je zamenio.

Član 22

Odluku o sazivanju redovne Skupštine donosi Republički odbor.

Skupštinu saziva Republički odbor najmanje jedanput godišnje, a prema potrebi i više puta.

Odluku o sazivanju vanredne Skupštine, Republički odbor može doneti u roku od 30 (trideset) dana ako to zahtevaju okolnosti, uz procenu o njenom legalnom i legitimnom održavanju.

Član 23

Republički odbor je dužan da sazove Skupštinu na zahtev:

 • jedne trećine organizacija sindikata;
 • jedne trećine članova SFOS-a;
 • predsednika;
 • više od polovine članova Republičkog odbora.

Ako Republički odbor ne zakaže datum održavanja Skupštine, Skupštinu u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja  zahteva , saziva predlagač iz  stava 1 ovog člana.

Član 24

Skupština na sednici bira:

 1. Radno predsedništvo od tri člana koje se  sastoji od predsedavajućeg i dva člana,
 2. zapisničara i
 3. dva overača zapisnika

na predlog Republičkog odbora, odnosno članova Skupštine.

Skupština punovažno odlučuje ako je na sednici Skupštine  prisutno više od polovine članova Skupštine.

Član 25

Na sednicama Skupštine članovi  odlučuje većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Za usvajanje Statuta SFOS-a i izmena i dopuna Statuta SFOS-a za odlučivanje potrebna je dvotrećinska većina prisutnih članova Skupštine.

Odlučivanje na Skupštini  je javno, ukoliko Skupština  ne odluči da se glasa tajno.

Član 26

Skupština:

 • donosi Statut i  izmene i dopune Statuta;
 • utvrđuje pravce sindikalne politike i strategije;
 • bira i razrešava članove Republičkog odbora;
 • bira i razrešava predsednika;
 • bira i razrešava članove Statutarnog odbora i Nadzornog odbora;
 • verifikuje mandate izabranim članovima organa SFOS-a;
 • usvaja izveštaje o radu Republičkog odbora, predsednika, Statutarnog odbora i Nadzornog odbora;
 • u slučaju da ne usvoji izveštaj o radu predsednika pokreće postupak za njegov opoziv;
 • u slučaju da ne usvoji izveštaje o radu Republičkog odbora, Statutarnog odbora i Nadzornog odbora raspisuje izbore za organe čije izveštaje o radu nije usvojila;
 • donosi odluku o radnopravnom statusu predsednika;
 • donosi program rada SFOS-a;
 • usvaja finansijski plan;
 • donosi odluku o visini članarine;
 • utvrđuje osnove finansijske i komercijalne politike;
 • donosi Pravilnik o naknadama na predlog Republičkog odbora;  
 • odlučuje o stupanju u generalni štrajk, imenuje štrajkački odbor i razmatra izveštaj šrajkačog odbora;
 • rešava žalbe i molbe upućene Skupštini i donosi konačnu odluku o svim spornim pitanjima u SFOS-u;
 • donosi odluku o prenosu svojih ovlašćenja na predsednika i Republički odbor o odlučivanju o određenim pitanjima iz nadležnosti Skupštine između dve sednice Skupštine;
 • odlučuje o udruživanju sa drugim Sindikatima;
 • donosi akt o unutrašnjoj organizaciji rada u SFOS-u;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • odlučuje i o drugim pitanjima od značaja za SFOS.

REPUBLIČKI ODBOR

Član 27

Republički odbor je izvršni organ Skupštine i najviši organ SFOS-a između dve sednice Skupštine.

Republički odbor čine predsednik i 20 (dvadeset) izabranih članova.

Sastav Republičkog odbora utvrđuje svojom odlukom Republički odbor, vodeći računa o odgovarajućoj zastupljenosti organizacija sindikata u bankama, organizacijama za osiguranje, drugim finansijskim organizacijama i ostalim organizacijama sindikata u skladu sa članom 2 i 7 ovog statuta.

Član 28

Republički odbor radi na sednicama.

Sednice Republičkog odbora saziva  njima predsedava i rukovodi predsednik.

Sednice se održavaju  prema potrebi, a najmanje jednom u 2 (dva) meseca.

U slučaju sprečenosti predsednika sednice saziva, njima predsedava i rukovodi zamenik predsednika.

Sednice Republičkog odbora  sazivaju se ako to zahteva:

 • jedna trećina članova Republičkog odbora,
 • Statutarni odbor ili
 • Nadzorni odbor.

Rad Republičkog odbora bliže se reguliše Poslovnikom o radu Republičkog odbora.

Član 29

Republički odbor:

 • stara se o sprovođenju odluka, zaključaka i stavova Skupštine;
 • priprema sednice Skupštine i predlaže odluke koje donosi Skupština;
 • utvrđuje nacrt i predlog Statuta i izmena i dopuna Statuta i opštih akata koje donosi Skupština;
 • donosi i podnosi izveštaj o radu i finansijski izveštaj;
 • sprovodi program rada SFOS-a;
 • predlaže program rada i pravce sindikalne politike i strategije delovanja SFOS-a;
 • donosi periodične planove sopstvenog delovanja;
 • utvrđuje predlog finansijskog plana SFOS-a i realizuje finansijski plan, donosi završni račun i usvaja izveštaj o popisu imovine, potraživanja i obaveza SFOS-a;
 • donosi odluke o raspolaganju sredstvima SFOS-a;
 • utvrđuje polazne osnove za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora, daje saglasnost za zaključivanje kolektivnog ugovora, prati njegovu primenu i pokreće postupak za njegovu izmenu i dopunu;
 • donosi odluku o sastavu Predsedništva na predlog predsednika;
 • obrazuje stalna i privremena radna tela (odbore, komisije, radne grupe i dr.) prema oblastima poslova i sindikalnih potreba i zahteva;
 • na predlog predsednika donosi odluku o izboru članova stalnih i privremenih radnih tela;
 • odlučuje o pretnji štrajkom i priprema aktivnosti u vezi sa štrajkom;
 • razmatra nacrte i predloge zakona i drugih propisa, donete zakone i propise koji utiču na materijalni i socijalni položaj članova SFOS-a i pokreće postupak pred nadležnim organima;
 • predlaže Skupštini unutrašnju organizaciju rada SFOS-a;
 • delegira predstavnike SFOS-a u organizacije i organe van SFOS-a;
 • donosi Poslovnik o radu Republičkog odbora;
 • donosi odluku o raspisivanju izbora za članove organa SFOS-a i nosioce funkcije u SFOS-u, koja sadrži način i postupak izbora, rokove, kriterijume o predlaganju i evidentiranju kandidata;
 • donosi odluku o formiranju Izborne komisije i nadležnost Izborne komisije;
 • predlaže Skupštini članove Statutarnog odbora  i Nadzornog odbora i kandidate za najviše funkcije u SFOS-u na osnovu njihovih postignutih rezultata u sindikalnom radu;
 • odlučuje o saradnji sa sindikatima i organizacijama u zemlji i inostranstvu i predlaže Skupštini udruživanje u sindikalne asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 • inicira i nastoji da realizuje sve oblike sindikalnih aktivnosti koje će doprineti uvećanju sindikalne imovine;
 • donosi odluke o ulaganju finansijskih sredstava u zajedničke poslove sa drugim pravnim licima, o osnivanju preduzeća, agencija, kao i kupovini poslovnog prostora i drugih nekretnina;
 • pruža stručnu, tehničku i materijalnu pomoć organizacijama sindikata;
 • obavlja i druge poslove od interesa za SFOS, kao i poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Odluke koje donosi Republički odbor stupaju na snagu danom donošenja.

Član 30

Prava i dužnosti člana Republičkog odbora:

 • pokretanje pitanja za koja smatra da o njima Republički odbor treba da se izjasni;
 • iznošenje mišljenja o svim pitanjima iz rada Republiškog odbora;
 • izražavanje interesa članstva SFOS-a i učestvovanje u predlaganju i usaglašavanju stavova;
 • da ocenjuje rad i angažovanje drugih članova Republičkog odbora i Republičkog odbora u celini i pokreće pitanje odgovornosti;
 • da na sednici Republičkog odbora izdvoji svoje mišljenje i obrazloži ga, ali je dužan da sprovodi donete odluke, zaključke i stavove;
 • da svoje delovanje zasniva na Statutu, programskim i strateškim ciljevima SFOS-a i tekućim planovima rada;
 • da redovno informiše članstvo u svojoj organizaciji sindikata o radu Republičkog odbora, kao i da inicira rasprave među članstvom o pitanjima o kojima se vodi rasprava u Republičkom odboru;
 • da zastupa i tumači stavove Republičkog odbora i da se angažuje na njihovom ostvarivanju u svojoj organizaciji sindikata i šire, ako je to potrebno;
 • da preuzete obaveze i zaduženja izvršava kvalitetno, profesionalno i na vreme;
 • da zahteva blagovremeno i potpuno informisanje o sadržini i sprovođenju odluka, zaključaka i stavova organa i tela SFOS-a.

Članovima Republičkog odbora koji prisustvuju sednicama i učestvuju u radu Republičkog odbora pripada naknada u skladu sa Pravilnikom o naknadama.

Član 31

Republički odbor formira stalne komisije po osnovnim funkcijama SFOS-a kao svoja tela.

Komisije rade na praćenju i sagledavanju stanja i problema u određenim oblastima delovanja SFOS-a i predlažu Republičkom odboru zauzimanje stavova i preduzimanje mera.

Republički odbor formira stalne komisije i to za:

 • razvoj, informisanje i saradnju sa drugim sindikatima;
 • ekonomska pitanja i kolektivno ugovaranje;
 • finansijsko-materijalno poslovanje;
 • Radno-pravnu zaštitu i normativna pitanja;
 • socijalnu zaštitu i standard;
 • marketing;
 • kulturu, sport i rekreaciju.

Republički odbor odlukom o formiranju stalnih komisija  utvrđuje ovlašćenja, način i delokrug poslova i rada stalnih komisija iz stava 2 ovog člana.

PREDSEDNIK

Član 32

Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsedniku, u slučaju profesionalnog obavljanja funkcije miruju prava i obaveze u  do isteka mandata u organizaciji čiji je radnik.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, visinu zarade oredsednika utvrđuje Republički odbor u skladu sa Pravilnikom o zaradama i naknadama.

Član 33

Predsednik:

 • predstavlja, zastupa i potpisuje SFOS;
 • saziva sednice Republičkog odbora i stara se o pripremi materijala za sednice Republičkog odbora;
 • organizuje, predsedava i rukovodi sednicama Republičkog odbora;
 • stara se o izvršavanju odluka i sprovođenju zaključaka i stavova Republičkog odbora i Skupštine;
 • informiše Republički odbor o svom radu na svakoj sednici Republičkog odbora, a Skupštinu najmanje jedanput godišnje, a prema potrebi i više puta;
 • bira zamenika predsednika iz redova članova Republičkog odbora;
 • predlaže Republičkom odboru sastav Predsedništva iz redova članova Republičkog odbora;
 • rukovodi radom Predsedništva;
 • pregovara sa predstavnicima poslodavaca po pitanju materijalnog, socijalnog i radnog statusa članova SFOS-a;
 • predlaže mere za razrešenje spornih pitanja putem pregovora, prinude i pritisaka;
 • potpisuje Posebni kolektivni ugovor i njegove anekse, izmene i dopune;
 • sarađuje sa članstvom, organima SFOS-a i organizacijama sindikata;
 • sarađuje sa drugim sindikatima i sindikalnim asocijacijama u zemlji i svetu;
 • sarađuje sa organizacijama čije su usluge od značaja za članove SFOS-a;
 • preduzima mere oko pojedinačne zaštite članova SFOS-a po pitanju ostvarivanja prava iz radnog odnosa i disciplinske odgovornosti;
 • obavezan je da sarađuje i učestvuje u radu sa organima banaka, organizacijama za osiguranje, finansijskim organizacijama i drugim organizacijama po svim pitanjima od interesa za članove SFOS-a;
 • predlaže Republičkom odboru organizovanje protestnih skupova, štrajka upozorenja i štrajka;
 • obavlja i druge poslove od interesa za članstvo SFOS-a, kao i poslove koje mu Skupština i Republički odbor stave u nadležnost.

Član 34

Zamenika predsednika  Republičkog odbor bira predsednik od članova Republičkog odbora.

Zamenik predsednika za svoj rad odgovara predsedniku.

Član 35

Zamenik predsednika:

 • predstavlja i zastupa SFOS u odsutnosti predsednika;
 • pomaže predsedniku u njegovom radu;
 • stara se o pripremi materijala za sednice Republičkog odbora;
 • saziva sednice Republičkog odbora u odsutnosti predsednika;
 • organizuje, rukovodi i predsedava sednicama Republičkog odbora u odsutnosti predsednika;
 • stara se o izvršavanju odluka i sprovođenju zaključaka i stavova Republičkog odbora i Skupštine;
 • stara se o materijalno-finansijskom poslovanju Republičkog odbora i jedanput mesečno podnosi izveštaj Republičkom odboru o stanju sredstava;
 • sarađuje i koordinira rad organizacija sindikata;
 • informiše članstvo SFOS-a o preduzetim aktivnostima Republičkog odbora;
 • rukovodi radom stručnih službi;
 • obavlja i druge poslove od interesa za članstvo SFOS-a po nalogu predsednika i Republičkog odbora.

Član 36

Ako predsednik podnese ostavku, njega do izbora novog predsednika zamenjuje zamenik predsednika.

Zamenik predsednika je obavezan da u roku od 30 (trideset) dana sazove Skupštinu radi dopunskih izbora.

Ako ostavku podnesu i predsednik i zamenik predsednika, Republički odbor imenuje koordinatora od članova Republičkog odbora koji će vršiti funkciju predsednika do prve sednice Skupštine.

Koordinator je obavezan da u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja ostavke predsednika i zamenika predsednika, sazove Skupštinu radi dopunskih izbora.

Predsedništvo

Član 37

U cilju efikasnijeg rada predsednika i Republičkog odbora, Republički odbor obrazuje Predsedništvo kao operativno-izvršno telo koje funkcioniše u skladu sa utvrđenim ovlašćenjima predsednika i Republičkog odbora, a čine ga predsednik, zamenik predsednika i 5 (pet) članova iz redova Republičkog odbora.

Rad Predsedništva uređuje se Poslovnikom o radu Republičkog odbora.

STATUTARNI ODBOR

Član 38

Statutarni odbor je organ Skupštine i za svoj rad odgovara Skupštini.

Statutarni odbor ima  5 (pet) članova, koje bira Skupština na predlog Republičkog odbora ili organizacija sindikata.

Na prvoj sednici Statutarnog odbora biraju se predsednik i zamenik predsednika Statutarnog odbora između izabranih članova Statutarnog odbora.

Član 39

Statutarni odbor:

 • tumači Statut između dve sednice Skupštine;
 • predlaže usaglašavanje akata organa organizacija sindikata i organa SFOS-a sa ovim statutom;
 • predlaže izmene i dopune Statuta SFOS-a;
 • analizira i prati primenu Statuta SFOS-a i obavlja i druge poslove u vezi sa primenom Statuta SFOS-a;
 • rešava žalbe statutarne prirode.

NADZORNI ODBOR

Član 40

Nadzorni odbor je organ Skupštine i za svoj rad odgovara Skupštini.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, koje bira Skupština na predlog Republičkog odbora ili organizacija sindikata.

Na prvoj sednici Nadzornog odbora biraju se predsednik i zamenik predsednika Nadzornog odbora između izabranih članova Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi drugih organa SFOS-a.

Član 41

Nadzorni odbor:

 • vrši nadzor ispravnosti i zakonitosti materijalno-finansijskog poslovanja SFOS-a;
 • vrši kontrolu i prati ostvarivanje politike finansiranja, korišćenja finansijskih sredstava i ukupne imovine SFOS-a;
 • pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;
 • utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta SFOS-a vode uredno i u skladu sa propisima.

Član 42

Nadzorni odbor svoj rad obavlja nezavisno i samostalno u odnosu na druge organe SFOS-a. Nadzorni odbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti po sopstvenoj inicijativi ili prijavi.

Nadzorni odbor je obavezan da o rezultatima kontrole i praćenja materijalno-finansijskog poslovanja SFOS-a najmanje jednom godišnje informiše članstvo, Skupštinu i Republički odbor, a po potrebi i više puta, kao i da o uočenim nepravilnostima u što kraćem roku obavesti Skupštinu.

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute