Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Rešenje Vrhovnog kasacionog suda - Zastupanje zaposlenog u sporu

Rešenje Vrhovnog kasacionog suda

Rev2. 1100/2012 od 16.1.2013. godine

ZASTUPANJE ZAPOSLENOG U SPORU SA POSLODAVCEM

OD STRANE SINDIKATA ČIJI JE ČLAN

 

Zakon o radu (član 6 i član 195 stav 1)

Ovlašćeni predstavnik sindikata

Sentenca:

  • Zaposlenog u sporu sa poslodavcem može da zastupa sindikat.


Iz obrazloženja:

„Naime, pogrešno je stanovište drugostepenog suda, da je žalba nedozvoljena, zato što je žalbu morao da izjavi punomoćnik - advokat, a ne sindikalna organizacija koja zastupa tužioce u ovoj parnici.

Naime, po članu 85. Zakona o parničnom postupku, stranke mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika, koji mora da bude advokat. To je opšte pravilo. Ali poseban zakon (Zakon o radu - dalje: Zakon) u članu 195. stav 1. sadrži pravilo da protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kad je zaposleni saznao za povredu pravila, zaposleni, odnosno predstavnik sindikata čiji je zaposleni član, ako ga zaposleni ovlasti, može da pokrene spor pred nadležnim sudom. Ta specijalna odredba (specijalni zakon) isključuje primenu opšteg pravila, po načelu lex specialis derogat legi generali.

Osim izloženog, i ciljno tumačenje upućuje na zaključak da zaposlenog u sporu sa poslodavcem može da zastupa sindikat (sindikalna organizacija), zato što sindikat, kao samostalna demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih, u koju se oni dobrovoljno udružuju, zastupa, predstavlja, unapređuje i štiti interese (profesionalne, radne, ekonomske, socijalne, kulturne) svojih članova, i to kako pojedinačne, tako i kolektivne interese (član 6. Zakona). Sa druge strane, svrha kvalifikovanog punomoćnika je stručnost (znanje) u zastupanju i težnja ka lakšem i bržem ostvarivanju i zaštiti povređenog ili ugroženog prava. S obzirom da je zaštita prava zaposlenih (individualna i kolektivna) jedna od osnovnih funkcija sindikata, onda se stručnost znanje i poverenje po pravilu ne dovodi u sumnju.“

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute