Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Predsednik

  

Milan Alempijević

Milan Alempijević


predsednik SFOS-a

 

BIOGRAFIJA 

Milan Alempijević je rođen 19. novembra 1948. godine u Beogradu.

Svoj radni vek je proveo u Investbanci AD Beograd od 1. marta 1974. do 4. januara 2002. godine (kada je pokrenut stečajni postupak) na poslovima savetnika u Direkciji metalo-prerađivačke industrije. Paralelno sa obavljanjem redovnih poslova, bavio se sindikalnim radom, a kolege ga pamte po mudrim i smelim stavovima u najtežim vremenima za zaposlene, za čije interese se nesebično borio kao predsednik Konferencije sindikata Investbanke u dva mandata.

Shvativši na vreme da je u sindikalnoj borbi neophodan viši nivo udruživanja, bio je jedan od članova radne grupe koja je imala zadatak da formira granski sindikat. Ovaj pionirski poduhvat je realizovan 1991. godine i fromiran je prvi strukovni sindikat za oblast finansija i ubrzo je donet prvi posebni kolektivni ugovor, čije odredbe u zaštiti zaposlenih ni danas nisu prevaziđene.

Milan Alempijević je biran za člana Republičkog odbora SFOS-a, a 15. januara 1997. godine članovi Republičkog odbora ga biraju za predsednika.

Na XIII sednici Skupštine SFOS-a, održanoj 26. juna 2002. godine, prvi put je tajnim glasanjem izabran za predsednika SFOS-a, a na toj funkciji je i danas.

Šira javnost je upoznala Milana Alempijevića krajem 2001. i početkom 2002. godine, prilikom održavanja protesta zaposlenih u sektoru finansija u Beogradu, čiji je povod bio gašenje velikog broja banaka u skladu sa tzv. reformom bankarstva. Njegove hrabre izjave zabeležili su svi mediji, a argumentovano nastupanje Sindikata finansijskih organizacija Srbije i dobra organizacija su kao efekat imale prijem u UNI, jednu od najvećih svetskih sindikalnih asocijacija, koja ima više od 30 miliona članova.

Milan Alempijević ima ugled na evropskoj sindikalnoj sceni, što se najbolje vidi u kontaktima sa predstavnicima Sindikata banaka Grčke - OTOE i srodnog Sindikata banaka Kipra - ETYK, ali i u dobrim odnosima sa predstavnicima sindikata iz zemalja iz okruženja. Odmerenim i zrelim odlukama sačuvan je SFOS posle najveće krize koju je doživeo 2002. godine, a povećanje broja članica, dobra organizacija i međusobna komunikacija samo su neke od zasluga prvog čoveka SFOS-a.

predsednik mediacentar

Link za video zapis sa konferencije za medije pod nazivom SUDBINA DRŽAVE JE U RUKAMA RADNIKA, koju je organizovala Konfederacija slobodnih sindikata - KSS i koja je održana u Medija centru u Beogradu 30. juna 2009. godine:

http://www.youtube.com/watch?v=7GKD-fLfT3Y

Konferenciji je prisustvovao veći broj medija, jer su najavljene teme odslikavale izuzetno tešku ekonomsku poziciju zaposlenih i nesposobnost države da pronađe adekvatna rešenja za sve teže posledice svetske ekonomske krize. Zapažen nastup na konferenciji imao je predsednik Sindikata finansijskih organizacija Srbije - osnivač i članica Konfederacije slobodnih sindikata.

 

Po Statutu Sindikata finansijskih organizacija Srbije:

 

PREDSEDNIK

Predsedniku mandat traje 5 (pet) godina i na istu funkciju može biti ponovo izabran. Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsedniku u slučaju profesionalnog obavljanja funkcije miruju prava i obaveze u organizaciji čiji je zaposleni do isteka mandata.

U slučaju prethodno navedenom, visinu osnovne cene rada predsednika utvrđuje Skupština u skladu sa Pravilnikom o zaradama i naknadama.

Predsednik:

 • predstavlja, zastupa i potpisuje SFOS;
 • saziva sednice Republičkog odbora i stara se o pripremi materijala za sednice Republičkog odbora;
 • organizuje, predsedava i rukovodi sednicama Republičkog odbora;
 • stara se o izvršavanju odluka i sprovođenju zaključaka i stavova Republičkog odbora i Skupštine;
 • informiše Republički odbor o svom radu na svakoj sednici Republičkog odbora, a Skupštinu najmanje jedanput godišnje, a prema potrebi i više puta;
 • bira zamenika predsednika iz redova članova Republičkog odbora;
 • predlaže Republičkom odboru sastav Predsedništva iz redova članova Republičkog odbora;
 • rukovodi radom Predsedništva;
 • pregovara sa predstavnicima poslodavaca po pitanju materijalnog, socijalnog i radnog statusa članova SFOS-a;
 • predlaže mere za razrešenje spornih pitanja putem pregovora, prinude i pritisaka;
 • potpisuje Posebni kolektivni ugovor i njegove anekse, izmene i dopune;
 • sarađuje sa članstvom, organima SFOS-a i organizacijama sindikata;
 • sarađuje sa drugim sindikatima i sindikalnim asocijacijama u zemlji i svetu;
 • sarađuje sa organizacijama čije su usluge od značaja za članove SFOS-a;
 • preduzima mere oko pojedinačne zaštite članova SFOS-a po pitanju ostvarivanja prava iz radnog odnosa i disciplinske odgovornosti;
 • obavezan je da sarađuje i učestvuje u radu sa organima banaka, organizacijama za osiguranje, finansijskim organizacijama i drugim organizacijama po svim pitanjima od interesa za članove SFOS-a;
 • predlaže Republičkom odboru organizovanje protestnih skupova, štrajka upozorenja i štrajka;
 • obavlja i druge poslove od interesa za članstvo SFOS-a, kao i poslove koje mu Skupština i Republički odbor stave u nadležnost.

 

ZAMENIK PREDSEDNIKA

Zamenika predsednika bira predsednik od članova Republičkog odbora.

Mandat zamenika predsednika traje 5 (pet) godina. Zamenik predsednika za svoj rad odgovara predsedniku.

Zamenik predsednika:

 • predstavlja i zastupa SFOS u odsutnosti predsednika;
 • pomaže predsedniku u njegovom radu;
 • stara se o pripremi materijala za sednice Republičkog odbora;
 • saziva sednice Republičkog odbora u odsutnosti predsednika;
 • organizuje, rukovodi i predsedava sednicama Republičkog odbora u odsutnosti predsednika;
 • stara se o izvršavanju odluka i sprovođenju zaključaka i stavova Republičkog odbora i Skupštine;
 • stara se o materijalno-finansijskom poslovanju Republičkog odbora i jedanput mesečno podnosi izveštaj Republičkom odboru o stanju sredstava;
 • sarađuje i koordinira rad organizacija sindikata;
 • informiše članstvo SFOS-a o preduzetim aktivnostima Republičkog odbora;
 • rukovodi radom stručnih službi;
 • obavlja i druge poslove od interesa za članstvo SFOS-a po nalogu predsednika i Republičkog odbora.

Ako predsednik podnese ostavku, njega do izbora novog predsednika zamenjuje zamenik predsednika. Zamenik predsednika je obavezan da u roku od 30 (trideset) dana sazove Skupštinu radi dopunskih izbora.

Ako ostavku podnesu i predsednik i zamenik predsednika, Republički odbor imenuje koordinatora od članova Republičkog odbora koji će vršiti funkciju predsednika. Koordinator je obavezan da u roku od 30 (trideset) dana sazove Skupštinu radi dopunskih izbora.

 

 

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute